بررسی و تعیین بیوتکنیک تکثیر میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این طرح بمنظور بررسی امکان تکثیر میگوی موزی Penaeus merguiensis در استان هرمزگان در کارگاه تکثیر کلاهی اجرا شد. در تاریخ 81.3.7 تعداد 12 عدد مولد میگوی موزی از صیدگاه های منطقه سیریک صید و به کارگاه تکثیر مذکور حمل گردید. میگوهای مولد در دو حوضچه 6 تنی به تعداد مساوی ذخیره سازی شدند. برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب شامل اکسیژن برابر با 6 میلیگرم در لیتر، دمای آب 30 درجه سانتیگراد، شوری 32 گرم در لیتر و pH=8.2 در هر روز در دو نوبت اندازه گیری و تا آخر مرحله تکثیر نگه داشته شدند.
از هر عدد مولد میگوی موزی بطور میانگین در حوضچه اول، 138600 عدد و در حوضچه دوم 160000 عدد ناپلی تولید گردید، که پس از 21 روز در حوضچه اول، 43766 عدد و از حوضچه دوم، 33600 عدد پس لارو 15 روزه بدست آمد. درصد بازماندگی از مرحله ناپلی تا پست لارو 15 روزه بترتیب 31 و 21 درصد محاسبه گردید.
تغذیه از مرحله N6 بوسیله زی شناور گیاهی کیتوسروس شروع و در مراحل مایسیس و پست لارو بوسیله آرتمیا ادامه یافت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که تکثیر این گونه میگو براحتی امکانپذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Propagation biotechniques of penaeus merguiensis in Hormozgan Province, South Iran

نویسندگان [English]

  • A. Salehi
  • Gh. Zarshenas
چکیده [English]

Twelve P. merguiensis specimens were collected from fishing grounds of Sirik area in the north of strait of Hormoz. The sampling was carried out from April to November 2003 and the brood-stocks with a mean weight 36.3 grams were transported to Kolahi hatchery center. The samples were kept in two separate 6 ton fiber glass tanks, filled with sea water with a salinity of 32ppt and temperature of 30 degrees centigrade. After spawning, the total collected nauplii from the first and the second tanks were 41800 and 960000, respectively. The survival rate from nauplii stage to PLi5 stage was 31% and 21.2%, for the two tanks respectively. We fed the larva up to N6 stage with Chaetoceros and from mysis to post larvae stages with Anemia. We conclude that Hormozgan province is a suitable area for collection of Banana shrimp brood-stocks and that propagation of the species can be successfully carried out......