بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگوگیر در آبهای خلیج فارس (استان هرمزگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 با توجه به اهمیت گونه های مختلف آبزی موجود در تور ترال میگو و نقش آنها در اکوسیستم دریا، مطالعه بر روی ترکیب صید ضمنی میگو به روش ترال کف روب در سال 1381 طی ماههای مهر و آبان در حد فاصل منطقه دارسرخ در شرق جزیره هرمز با موقعیت جغرافیایی 27?، 4? N و 56?، 30? E و منطقه طولا با موقعیت جغرافیایی 27?، 07? N و مرتبه تور کشی در فصل صید میگو در آبهای استان هرمزگان در سال 1381 انجام شد که در مجموع صید نمونه برداری شده به 6050 کیلوگرم رسید.
طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق 88 گونه آبزی متعلق به 50 خانواده شناسایی شد، که به تفکیک از 67 گونه ماهی استخوانی متعلق به 38 خانواده، 9 گونه ماهی غضروفی متعلق به 6 خانواده، 3 گونه نرمتن از 3 خانواده و 9 گونه سخت پوست متعلق به 3 خانواده بودند.
گونه های آبزی کوچک دورریز 49.4 درصد، گونه های درشت دورریز، 18.7 درصد، گونه های تجاری 4.7 درصد و گونه های میگو 27.2 درصد از کل صید را بخود اختصاص دادند.
نسبت وزنی صید ضمنی 2.67 برابر میگو و همچنین نسبت وزنی صید میگو 27.2 درصد از کل صید را شامل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BY-CATCH COMPOSITION OF SMALL-SCALE SHRIMP TRAWLERS IN THE PERSIAN GULF (HORMUZGAN PROVINCE), IRAN

نویسندگان [English]

  • T. valinasab
  • Gh. Zarshenas
  • M. Fatemi
  • M. Otobideh
چکیده [English]

Fishing vessels equipped with bottom trawls cause high amount of by-catch and discards. We investigated the catch composition and by-catch percentage in October -November 2002 during shrimp fishing season in Hormuzgan Province waters. The studied area was located in Dar-Soorkh area, east of Hormuz Island and Toola area. Sampling was done using wooden fishing dhows. During shrimp season, 36 hauls with a total catch of 6050kg were treated. The catch composed of 88 species belonging to 50 families of which 67 species were bony fish from 38 families, 9 species were cartilaginous fish from 6 families, and 3 species were mollusks from three families and also 9 species of crustacean were found belonging to 3 families. The percentages of different groups of by-catch and target catch (shrimp) were 49.4% small discards, 18.7% large discards, 4.7% commercial species and 27.2% shrimp. The ratio of total by-catch to shrimp was estimated to be about 2.7 times that of the shrimp.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • DISCARD CATCH
  • Shrimp
  • HORMUZGAN PROVINCE
  • Persian Gulf
  • Iran