تعیین ارزش غذایی دوکفه ای Anodonta cygnea در منطقه سلکه ( تالاب انزلی ) در دو فصل پاییز و بهار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این مطالعه از منطقه سلکه تالاب انزلی که دریافت کننده آب حوضه آبریز بخش جنوبی تالاب می باشد در دو فصل پاییز سال 1383 و بهار سال 1384 نمونه برداری از صدف آنودونت صورت گرفت. هدف از این تحقیق تعیین ارزش غذایی دو کفه ای Anodonta cygnea در منطقه سلکه (تالاب انزلی) بود. در فصل پاییز تعداد 30 نمونه و در فصل بهار تعداد 20 نمونه بطور تصادفی برداشت شد و ترکیبات غذایی بافت نرم مورد بررسی قرار گرفت.
پس از نمونه برداری، صدف ها بطور زنده به آزمایشگاه منتقل و بیومتری گردیدند و پارامترهای طول، عرض، ارتفاع (با دقت 0.01 میلیمتر)، وزن کل و وزن تر (با دقت 0.01 گرم) قسمت های نرم داخلی مورد سنجش قرار گرفت و سپس میزان رطوبت، خاکستر، پروتئین، ازت فرار، چربی و اسیدهای آمینه موجود در بافت نرم این دو کفه ای بررسی گردید. میزان رطوبت با مقدار 84.84 درصد مربوط به نمونه های فصل بهار و مقدار 83.60 درصد مربوط به نمونه های فصل پاییز بود.
مشخص گردید که آنودونت های فصل پاییز از لحاظ دارا بودن خاکستر (4 درصد) رتبه بالاتری را نسبت به آنودونت های فصل بهار (2.32 درصد) دارند.
بررسی پروتیین در دو کفه ای های مورد مطالعه نشان داد که میزان آن در بافت نرم آنودونت های فصل پاییز 12 درصد، در حالیکه در آنودونت های فصل بهار 10.5 درصد بود. میزان ازت فرار نیز با مقدار 0.031 درصد مربوط به نمونه های فصل پاییز و در نمونه های فصل بهار 0.003 درصد بود.
میزان چربی نیز حاکی از این بود که آنودونت های فصل پاییز (4 درصد) نسبت به فصل بهار (3 درصد) از چربی بالاتری برخوردار هستند. همچنین 16 اسید آمینه از جمله اسیدهای آمینه ضروری در نمونه های مورد بررسی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETERMINATION OF NUTRIENT VALUES OF THE BIVALVE ANODONTA CYGNEA IN SELKEH AREA OF THE ANZALI LAGOON DURING AUTUMN AND SPRING

نویسندگان [English]

  • A. Ashja ardalan
  • Zh. Khoshkho
  • S. Moeini
  • M. Rabbani
چکیده [English]

Anzali Lagoon is one of the most important aquatic ecosystems of Iran which was registered as a Ramsar Convention site in 1999. This valuable ecosystem is located in the south west shores of the Caspian Sea, in GuilanProvince. We randomly collected 30 and 20 samples of the bivalve Anodonta cygnea in autumn 2004 and spring 2005 respectively. The Selkeh area was chosen for the sampling because of its availability during autumn. The area receives water from the southern part of the lagoon basin. Nutrient content of the soft tissue of the bivalve was measured. Live sampled bivalves were transferred to laboratory and their length, width, height; total body weight and wet weight of the internal soft part were measured. Moisture, ash, protein, T.V.N, lipid and amino acid contents in soft tissue were also determined. Moisture content in spring and autumn samples were 84.84% and 83.6%, respectively. Ash content in autumn samples was higher than spring samples, being 4% and 2.32%, respectively. Assessment showed protein content in the autumn samples to be 12% while in spring samples this was 10.5%. T.V.N content in autumn and spring samples were 0.031 and 0.003% respectively. Measurements showed that autumn bivalves had 4% lipid content whereas this value in spring samples was 3%. We found Sixteen amino acids, including seven essential ones in the samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrient values
  • ANODONTA CYGNEA
  • Anzali lagoon
  • Caspian Sea