بررسی روابط اکولوژیک بین گروههای زیستی فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون، شانه دار و ماکروبنتوز در بخش جنوب شرقی دریای خزر (مازندران-گهرباران)

نویسندگان

چکیده

این مطالعه در بخش جنوب شرقی دریای خزر در سواحل مازندران و در منطقه گهرباران در سال 1393-1392 به اجرا درآمد. نمونه برداری بصورت ماهانه و در 8 ایستگاه صورت پذیرفت. در مجموع 157 گونه فیتوپلانکتون، 10 گونه از زئوپلانکتون و 24 گونه از ماکروبنتوز شناسایی گردید. اختلاف معنی داری از نظر تراکم و زی توده بین گروههای زیستی در ایستگاههای مختلف وجود داشت (05/0>P). بررسی مقایسه تراکم و زی توده فیتوپلانکتون در فصول مختلف نشان داد که از بهار تا زمستان دارای روند افزایشی بوده است اما در مقابل میزان تراکم و زی توده زئوپلانکتون دارای روند کاهشی بوده است. نتایج حاصل از آنالیز چند متغیره ضریب همگونگی پیرسون و آنالیز چند متغیره مولفه های اصلی در ماههای مختلف نشان داد که از نظر زی توده بیشترین همبستگی بین فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون با 943/0 بدست آمد اما از نظر تراکم بیشترین همبستگی بین زئوپلانکتون و شانه دار بود و این امر می تواند به دلیل ساختار فیزیولوژیک و شرایط اکوبیولوژیک آنها باشد. نتیجه گیری این که روابط اکولوژیک بین گروههای زیستی می تواند به دلیل  تغییرات تراکم، زی توده، تنوع گونه ای، پارامترهای محیطی، شکارچی، تغییرات فصلی، رفتار تغذیه ای و آلودگی های زیست محیطی باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of ecological relationships among biological groups of phytoplankton, zooplankton, Jelly comb and macrobenthos at the southeast of the Caspian Sea (Mazandaran-Goharbaran)

نویسندگان [English]

 • M.A Afraei Bandpei
 • H Nasrolahzadeh
 • A Roohi
 • A Makhlogh
 • N Khodaparast
 • M Roshantabari
 • M Naderi
 • Gh. R Daryanabard
 • H Ramazani
 • F Eslami
چکیده [English]

This study was carried out at the southeast of the Caspian Sea on the shores of the Goharbaran region during 2013-2014. Sampling was repeated monthly in eight stations. A total of 157 species of phytoplankton, 10 species of zooplankton and 24 species from macro invertebrate were identified. There were significant differences based on abundance and biomass among different biological groups in various stations (p<0.05). Comparing the abundance and density of phytoplankton in different seasons showed that there was an increasing trend in phytoplankton from spring to winter, whereas the abundance and biomass of zooplankton showed a decreasing trend. The results of the multivariate statistical analysis, Pearson correlation coefficient and Principal Component Analysis (PCA) in different months showed that the biomass of phytoplankton and zooplankton had the highest correlation (0.943), whereas the abundance of zooplankton and jelly comb had the highest correlation which could be due to their physiological structure and ecobiological conditions. In conclusion, ecological relationships among biological groups can be due to the abundance and biomass changes, species diversity, environmental parameters, predator, seasonal changes, feeding habits and environmental pollutions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phytoplankton
 • zooplankton
 • Jelly comb
 • Macrobenthos
 • Caspian Sea