بررسی ظاهری و بافتی رسیدگی تخمدان کیلکای چشم درشت ( Clupeonella grimmi ) در منطقه بابلسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 808 عدد ماهی کیلکای چشم درشت ماده (Clupeonella grimmi) طی دی ماه 1381 تا اردیبهشت 1382 از توده جمعیتی خزر جنوبی در منطقه صیادی بابلسر (حدود ساری تا محمود آباد) صید و برخی خصوصیات زیستی آنها با هدف شناخت ویژگی ها و شاخص های تولید مثلی مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج در جامعه آماری مورد مطالعه، زمان اوج تخم ریزی در اوایل بهمن ماه بود. میانگین وزن 8.88±0.08 گرم، طول چنگالی 111.03±0.26 میلی متر، سن 3.6±0.03 سال، مرحله بلوغ جنسی ماده ها 3.67±0.03، وزن گناد 0.05±0.01 گرم، شاخص رسیدگی 5.39±0.1 بدست آمد. در مجموع 5 گروه سنی با بیشترین فراوانی سنی مربوط به سن 4+ و 4 مرحله رسیدگی تخمدان با بیشترین فراوانی مرحله 4، مشاهده شد. گروه سنی 1+ و مراحل رسیدگی جنسی 1 و 6 مشاهده نگردید. تعیین مرحله تخمدانی بر اساس مطالعات بافت شناسی (میکروسکوپی) و مشاهده ظاهری (ماکروسکوپی) تخمدان، بر هم منطبق بود. در جامعه ماهیان مورد مطالعه بترتیب 18.19، 14.60، 48.89 و 18.32 درصد در مراحل 2 تا 5 رسیدگی جنسی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL STUDY OF OVARY DEVELOPMENT STAGES OF BIG-EYE KILKA (CLUPEONELLA GRIMMI) IN BABOLSAR AREA, IRAN

نویسندگان [English]

  • M. Khorashadi zadeh
  • B. Abtahi
  • R. Kazemi
  • H. Fazli
چکیده [English]

Biological and reproduction characteristics of female big-eye kilka (Clupeonella grimmi) including body weight, fork length, age, gonad development stages, gonad weight, ganado somatic ratio (GSR) were studied. We sampled 808 fish specimens from the Southern Caspian Sea, Babolsar Area during December 2002 to May 2003. Gonad development stages were assessed through tissue sectioning.
Results revealed spawning peak to occur in early January. We also measured body weight as 8.88:f:0.08grams, fork length as 1.03±0.26mm, age as 3.6±0.03 years, gonad development stage as 3.67±0.03, gonad weight as 0.5±0.01 grams and ganado somatic ratio (GSR) as 5.39±0.1 in the specimens. Totally, five age classes, dominated by the 4+ years were distinguished while no 1+ year's age class was observed. The abundance of gonad developmental stages 2-5 was 18.19%, 14.60%, 48.89% and 18.32% respectively. Macroscopic (visual) and microscopic (tissue section) observations of oocyte revealed the same results for gonad development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • CLUPEONELLA GRIMMI
  • GONAD DEVELOPMENT STAGES
  • Caspian Sea
  • Iran