تعیین غلظت کشنده ( LC50 ) گل آلودگی ناشی از رسوبات سفید رود بر روی بچه تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در سال 1384 اثر رسوبات رود روی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با متوسط وزنی 3 تا 5 گرم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور آزمایش ها با 6 تیمار، 3 تکرار و یک شاهد در آکواریوم های 20 لیتری انجام شد. درون هر آکواریوم 10 عدد بچه ماهی تاسماهی ایرانی رهاسازی گردید. بدین ترتیب غلظت کشنده رسوبات سفید رود (LC50 در 96 ساعت) طی 4 روز مورد بررسی قرار گرفت. در طول آزمایش عوامل فیزیکی و شیمیایی آب از قبیل Ph، اکسیژن و دما اندازه گیری شدند که بترتیب برابر با 8، 8.5 میلی گرم، 25±1 درجه سانتی گراد بودند. بر اساس نتایج بدست آمده غلظت کشندگی (در 96 ساعت) رسوبات بر روی بچه ماهیان مورد آزمایش 15367.39 میلی گرم در لیتر و همچنین میزان غلظت کشندگی (در 24 ساعت) نیز 124882.04 میلی گرم در لیتر محاسبه گردید. در ادامه حداکثر غلظت مجاز رسوب بر روی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی 1536.74 میلی گرم در لیتر محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETERMINATION OF MAXIMUM ALLOWABLE CONCENTRATION AND LC5096H OF SEFIDROUD RIVER SEDIMENTS FOR PERSIAN STURGEON (ACIPENSER PERSICUS) FINGERLINGS

نویسندگان [English]

  • M. Yosefi garakoei
  • Sh. Nezami
  • K. Mehdi nezhad
  • H. Khara
  • Z. Pazhand
  • M. Mohmmad nezhad
چکیده [English]

The impact of Sefidroud River sediments on the fingerlings of Persian Sturgeon (Acipenser persicus) was studied in 2005. The tests were done in 20 liter aquariums each containing 10 Persian Sturgeons fingerlings weighing 3-5 grams each. We devised 6 treatments and a control with 3 repetitions in the four day investigation through which the lethal concentration (LC5096h) of Sefidroud sediments were studied. During the test, physicochemical parameters of water such as pH, oxygen and temperature were measured as 8, 8.5mg/l and 25±1°C respectively. The results showed that LCso96hand LC5024h of sediments on Persian sturgeon were 15367.39mg/1 and 124882.04mg/l respectively. We determined the maximum allowable concentration (M.A.C) of sediments to be 1536.74mg/1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian sturgeon
  • Acipenser persicus
  • Sediment
  • SEFIDROUD