ارزیابی ‌کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص‌های کیفی و زیستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

افزایش جمعیت، توسعه صنایع، تغییر اقلیم و آلاینده­های محیط زیستی باعث کاهش کیفیت منابع آب در دسترس گردیده است. امروزه، محدودیت منابع آب شیرین و حفظ کیفیت آنها بزرگترین چالش فرا روی مدیریت منابع آب است. به منظور بررسی کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص‌های ‌NSFWQI، BMWP، ASPT و هلسینهوف، تعداد 4 ‌ایستگاه نمونه برداری در امتداد مسیر رودخانه انتخاب و بصورت ماهانه با تناوب 3 تکرار در هر ایستگاه از اردیبهشت 1390 تا فروردین 1391 نمونه‌­برداری‌‌ در آنها انجام شد و شاخص­های فوق براساس داده­های حاصل محاسبه گردید. شاخص ‌ NSFWQI کیفیت آب رودخانه را در طبقه فقیر، شاخص BMWP کیفیت آب رودخانه را در دو طبقه متوسط (ایستگاه­های 2، 1 و 3)‌ و فقیر (ایستگاه 4)، شاخصASPT  کیفیت آب رودخانه را در دو طبقه مشکوک به آلودگی و آلودگی متوسط و شاخص هیلسنهوف کیفیت‌ آب رودخانه را در دو طبقه کیفی نسبتا ضعیف و ضعیف قرار داد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، کیفیت آب رودخانه تجن در طبقه کیفی متوسط تا خیلی‌ بد قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Tajan River water quality with the use of biological and quality indicators

نویسندگان [English]

  • I. Ebrahimi
  • P. Fathi
  • F. Ghodrati
  • M. Naderi Jelodar
  • A.R. Pirali
چکیده [English]

Population growth, industrial development, climate changes and environmental pollutants reduce the quality of available water resources. Nowadays, limited resources of freshwater and maintaining their qualities are the biggest challenges for the management of water resources. To investigate the water quality of Tajan River, 4 sampling stations were selected along the river. Sampling was performed montly from May 2011 to April 2012 and replicated 3 times for each station. The NSFWQI, BMWP, ASPT and HBI indices were calculated based on the obtained data. The NSFWQI indicated that the water quality of Tajan River was in the “Poor” category. The BMWP index showed that the water quality was in the “Medium” category (for station 1, 2 and 3) and in the “Poor” category (for station 4). The water quality was placed in the “Suspected of pollution” and “Moderately polluted” categories by the ASPT index. HBI index pointed out that the water quality was in the “Relatively weak” and “Weak” categories. According to the results of this study, the water quality of Tajan River ranged from medium to very bad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macroinvertebrate
  • Tajan River
  • Water quality
  • BMWP
  • ASPT