بررسی کاریوتایپ ماهی گل چراغ ( Garra rufa ( Heekel ، 1843 ) ( Actinopterygii در استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 تعداد کروموزومها و کاریوتایپ ماهی گل چراغ (Heckel، 1843) Garra rufa متعلق به خانواده کپور ماهیان با استفاده از روش معمول در آزمایشگاه تعیین گردید. در این بررسی 5 عدد ماهی گل چراغ صید شده از رودخانه رودبال فیروزآباد فارس (حوضه مند) مورد استفاده قرار گرفت و با شمارش 30 گسترش کروموزومی، تعداد کروموزومهای این ماهی 50=n2 و تعداد بازوهای آن 84=NF تعیین گردید. با استفاده از نسبت طول بازوی بلند کروموزوم به طول بازوی کوتاه آن فرمول کروموزومی 10متاسنتریک، 24 ساب متاسنتریک و 16 ساب تلوسنتریک (ST16+SM24+M10) بدست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

KARYOTYPE ANALYSIS OF GARRA RUFA (HECKEL, 1843) (ACTINOPTERYGII: CYPRINIDAE) IN FARS PROVINCE

نویسندگان [English]

  • H. Esmaeili
  • Z. Piravar
چکیده [English]

The number of chromosome and karyotype of Garra rufa (Heckel, 1843) was determined by the conventional preparation and Gimsa staining technique, using gill epithelia and kidney cells. In this investigation, 5 specimens of Garra rufa were used which collected from Rodbal River, Firouzabad, Fars Province. Based on 30 chromosome spreads counts, the chromosome number was found to be 2n=50 with arm number NF=84. By using the ratio of long arm to short arm, the karyotype formula of 10 metacentric, 24 sub-metacentric and 16 sub-telocentric (10M +24SM +16St) was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GARRA RUFA
  • Karyotype
  • FARS PROVINC
  • Iran