تعیین جنسیت و مراحل رسیدگی چنسی در تاسماهی شیپ پرورشی با استفاده از روش تکه برداری از گناد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 تاسماهیان از جمله ماهیانی هستند که دیر به بلوغ جنسی می رسند، بنابراین تشخیص جنسیت آنها در سنین پائین از طریق ماکروسکوپی امکانپذیر نمی باشد. یکی از راههای تشخیص و جداسازی نر و ماده از همدیگر، تکه برداری از بافت گناد و عملیات بافت شناسی بر روی گناد تثبیت شده می باشد. بدین منظور جهت تشخیص و تعیین مراحل رسیدگی جنسی، از 30 عدد تاسماهی شیپ پرورشی 5 ساله (13 نمونه) و6 ساله (17 نمونه) تکه برداری از گناد صورت گرفت. نمونه های تثبیت شده بعد از عملیات بافت شناسی براساس روشهای مرسوم، به کمک میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. در این بررسی براساس یافته های بافت شناسی از 13 عدد شیپ 5 ساله 3 عدد نر (1/23 درصد) و 10 عدد ماده (9/76 درصد) و از 17 عدد شیپ 6 ساله 10 عدد نر (8/58 درصد) و 7 عدد از آنها ماده (2/41 درصد) بودند.
براساس یافته های بافت شناسی برای تعیین مراحل رسیدگی جنسی، کلیه ماهیان نر هر دو گروه سنی در مرحله چهار رسیدگی جنسی قرار داشتند ولی 8/5 درصد از ماده های هر دو گروه سنی در مرحله یک، 2/41 درصد در مرحله دو و 53 درصد از ماده ها در مرحله دو و سه رسیدگی جنسی بودند. نر ها نسبت به ماده ها در هر دو گروه سنی زودتر به بلوغ جنسی رسیده بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETERMINATION OF SEX AND SEXUAL MATURATION STAGES IN CULTURED ACIPENSER NUDIVENTRIS USING BIOPSY METHOD

نویسندگان [English]

  • A. Halajian
  • R. Kazemi
  • M. Mohseni
  • M. Bahmani
  • A. Yosefi
چکیده [English]

Sturgeon fish take long time to mature sexually and determination of sex and sexual maturity stages is important in artificial rearing of the fish. Sex determination by macroscopic method has thus far been impossible for the fish at juvenile stages. Gonad biopsy and its histological examination is one way for detecting male and female sturgeon fishes. To do so, we collected gonad samples from 13 five year old and 17 six year old specimens of the cultured Acipenser nudiventris. Samples were studied by light microscope after fixing and histological practices.
Of the 13 five years old specimens, only 3 (23.1%) were male and 10 (76.9 %) were females. From 17 six years old fish, 10 (58.8%) were males and 7 (41.2%) were females. Histological studies showed that all male fish were at stage IV, but 5.8 % of all females were at stage I, 41.2 % were at stage II and 53 % were at stage II-III of sexual maturation. We also showed that in the studies sample, males reached maturity sooner than females
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser nudiventris
  • GONAD BIOPSY
  • SEXUAL MATURATION STAGES
  • Iran