معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی چهار گونه از خانواده گیش ماهیان خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور معرفی نشانگرهای ژنتیکی چهارگونه از خانواده گیش ماهیان، 326 نمونه شامل 78 عدد حلوا سیاه (Parastromateus niger)، 85 عدد سارم دهان بزرگ (Scomberomorus comersoniannus)، 78 عدد پرستوی هندی (mookalee Trachionotus) و 85 عدد گیش ریز (Caranx para) جمع آوری گردید و DNA آنها به روش فنل-کلروفرم استخراج گردید. سیتوکروم b به کمک دستگاه Thermal cycler ( (PCR تکثیر و محصول نهایی Pbp1105 تعیین گردید. در این تحقیق از 27 آنزیم DNAase برای هضم استفاده شد که 8 آنزیم Bam HI، Alw 26I، Rsa I، Mbo I، Alu I، Hinf I، Dpn I و Dde I برای قطع محلهای روی ژن استفاده شدند و از بین آنها آنزیمهای Alu I، Hinf I و Mbo I تفاوتهای ژنتیکی بین گونه ای (Polymorphism) را نشان دادند و سایر آنزیمها الگوی مشابهی را به نمایش گذاشتند. انواع هاپلوتیپ در چهار گونه مورد مطالعه عبارتند بودند از برای حلوا سیاه هاپلوتیپ BAA، پرستو هندی هاپلوتیپ AAB ، گیش ریز هاپلوتیپ ABA و سارم دهان بزرگ هاپلوتیپ ACA بدست آمد و تبارنگار نیز این چهار گونه را کاملاً از هم جدا نشان داده است به نحوی که می توان هر یک از هاپلوتیپ های مذکور را بعنوان نشانگر ژنتیکی برای شناسایی آنها معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing genetic markers for identification and separation of 4 species of Persian Gulf and Oman Sea fishes using PCR- RFLP method

نویسندگان [English]

  • S. Ebdali
  • S. Rezvani
  • Gh. Vosoghi
  • M. Porkazemi
چکیده [English]

In order to introduce genetic markers of four species of fishes, 80 samples of each species, i.e. Parastromateus niger, Scomberomorus comersoniannus, Trachionotus mookalee and Caranx para were collected. DNA was extracted using phenol- chloroform method . The target gene ( cytochrome b ) was amplified by Thermal cycle (PCR) and the PCR product size estimated 1105 bp. In this research out of 27 DNAase enzymes which were used for PCR product enzyme digesting 8 enzymes(Bam HI, Alw 261, Rsa I, Mbo I, Alu I, Hinf I, Dpn I, Dde I) have cut side on target DNA and three enzymes of them Alu I, Hinf I and Mbo I showed polymorphism genetic differences while other enzymes displayed similar patterns. Variarion of haplotypes from four species are as follows: BAA for P. niger, AAB for T. mookalee, ABA for C. para, and ACA for S. comersonianus. So it is possible to claim that each of the above Haplotypes may be used as genetic markers for each of the species......