مقایسه رشد و ترکیب اسید چرب روتیفر آب شیرین Brachionus calyeiflorus تغذیه شده با دو جلبک سبز Chlorella sp و Scenedesmus obliquus

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 روتیفر Brachionus calyciflorus با اندازه مناسب و میزان تولیدمثل بالا یک گونه مرغوب برای تغذیه ماهیان آب شیرین است. در مطالعه حاضر اثر دو نوع جلبک سبز .Chlorella sp و Scenedesmus obliquus بر رشد جمعیت B. calyciflorus مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از محیط کشت EPA و دو نوع جلبک سبز با تراکم یکسان (cell/ml 106) استفاده گردید. تراکم اولیه روتیفرها در بالن های 5/1 لیتری که با 1 لیتر آب پر شده بودند individual/ml30 در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج، بین روتیفرهای تغذیه شده با دو نوع جلبک، تفاوت معنی داری از نظر رشد مشاهده شد (P<0.05) . حداکثر تراکم روتیفرهای تغذیه شده با جلبک های کلرلا و سندسموس در روز هفتم بترتیب ind/ml 478 و ind/ml 328 بدست آمد. نرخ رشد جمعیتی (r) روتیفر تغذیه شده با کلرلا و سندسموس بترتیب برابر با 61/0 و 42/0 در هر روز بدست آمد که از نظر آماری تفاوت معنی داری با هم داشتند (P<0.05). روتیفرهای تغذیه شده با دو جلبک کلرلا و سندسموس حاوی مقادیر بالایی از اسیدهای چرب لینولئیک (بترتیب 24/16 و 47/18 درصد) و لینولنیک (بترتیب 14/15 و 59/16 درصد) بودند. میزان اسیدهای چرب با زنجیره بلند (HUFA) در روتیفرهای تغذیه شده با جلبک کلرلا (7/7 درصد) نسبت به روتیفرهای تغذیه شده با سندسموس (246/4 درصد) بیشتر بود. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد که گونه B. calyciflorus درصورت تغذیه با جلبک کلرلا نسبت به جلبک سندسموس از سرعت رشد بهتری برخوردار می باشد و در تولید انبوه می توان از جلبک فوق جهت تغذیه روتیفر استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the growth and fatty acid compositions of Rotifer Brachionus calyciflorus fed with two freshwater microalgae Chlorella sp. and Scenedesmus obliquus

نویسندگان [English]

  • N. Ahmadifard
  • A. Abedian
  • M. Fallahi
چکیده [English]

The rotifer Brachionus calyciflorus is a promising candidate for feeding freshwater fish larvae with its suitable size and the high reproductive rate in cultural media. In this research, effects of two microalgae, Scenedesmus obliquus and Chlorella sp. on growth rate and fatty acid composition of B. calyciflorus was investigated. We used EPA medium together with two freshwater microalgae at the same density to culture the rotifer. Primary density of rotifers in 11 balloons was 30ind.ml-1. Results showed that the rotifers fed with Chlorella sp. had significantly higher growth rate than those fed with S. obliquus. Maximum density of rotifers fed with Chlorella sp. and S. obliquus reached 478 and 328ind. Ml super(-1) after 7 days, respectively. Mean daily growth rate was 0.61 and 0.42 for rotifers fed with Chlorella sp. and S. obliquus, respectively. Rotifers fed with Chlorella sp. and S. obliquus had high amount of linoleic acid (16.24 and 18.47%, respectively) and linolneic acid (15.14 .....