مکان یابی پرورش ماهیان سردآبی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این تحقیق توان بوم شناختی و اقتصادی- اجتماعی استان گلستان برای پرورش ماهیان سردآبی مورد ارزیابی قرار گرفت و نیازهای اطلاعاتی برای توسعه پایدار این فعالیت در سال 1378 مشخص گردید. چهارچوب کاری مورد استفاده، ارزیابی سیستمی به روش ادغام نقشه های موضوعی به طریقه McHarg بود. حداقل سطح زمین یا سلول مورد بررسی 25/1 کیلومتر در 25/1 کیلومتر و چهار سطح تناسب شامل خوب، متوسط، ضعیف و نامناسب برای پهنه ها در نظر گرفته شد. هر سلول شبکه کاری با توجه به فاصله از جاده ، میزان تبخیر، وضعیت خاک، دمای آب، وضعیت سنگ، ارتفاع، شیب، جهت جغرافیایی، شبکه آبراهه، مناطق حفاظت شده، کاربری اراضی، فاصله از منبع آب با دبی مناسب و بالاخره موقعیت سدها و دریاچه ها ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشاندهنده امکان ارزیابی استان گلستان برای آبزی پروری با اطلاعات موجود می باشد. همچنین، پهنه هایی برای توسعه ماهیان سرد آبی در طبقات مختلف تناسب در سطح استان مشخص گردید. استخرهای پرورش ماهیان سرد آبی در مقیاس تجاری، در مناطقی از استان گلستان بدون محدودیتهای جدی می تواند توسعه پیدا کند. همچنین مشخص گردید که از نظر پرورش ماهی در مقیاس تجاری، نزدیکی استخرها به جاده، عامل مهمی در رسیدن آسان محصول به بازارهای شهری است. علاوه بر آن، شیب، ارتفاع، دمای آب و میزان تبخیر، عوامل تشخیصی مدلهای تناسب پهنه ها برای پرورش ماهیان سردآبی می باشند. نتایج ارزیابی مناطق مختلف در استان گلستان، نشان دهنده این مطلب است که برای پرورش ماهیان سردآبی سطحی حدود53 کیلومترمربع با تناسب خوب، 54 کیلومترمربع با تناسب متوسط و 68 کیلومتر مربع با تناسب ضعیف موجود می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site selection for coldwater fish culture using GIS in Golestan province of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Banafi
  • A. Kamali
  • A. Salman mahini
  • B. Kiabi
چکیده [English]

In an attempt to provide a scientific basis and to discern data gaps for sustainable aquaculture expansion, we conducted a land evaluation and land use planning study to delineate areas suitable for coldwater fish culture complexes in the Golestan Province of Iran. The study was based on systematic land evaluation, a modified version of the McHarg cartographic method drawing upon ecological, social and economic factors. The minimum mapped area was 1.25t1.25Km and the Province was classified into suitable, medium, poor and unsuitable units. Elevation, slope, aspect, hydrography, temperature, evaporation, lithology, pedology, landuse, proximity to roads, protected areas and water resources were the factors included in the study. We successfully applied the method to the Province that resulted in distinguishing areas suitable for coldwater fish culture. Of the factors included in the study, proximity to roads was found to play important role in allocating an area to the activity. Also, sl.....