بررسی فراوانی ، پراکنش و زی توده پرتاران در ساحل شمالی خلیج گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 تراکم، مقدار توده زنده، تغییرات مکانی (عمقی)، فصلی، شاخص پراکنش و اکولوژیک پرتاران در ساحل شمالی خلیج گرگان بمدت یکسال از بهار تا زمستان سال 1383 بصورت فصلی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه سه گونه کرم پرتار متعلق به سه جنس و سه خانواده شناسایی شدند. براساس نتایج بدست آمده، با افزایش عمق، تراکم و زیتوده پرتاران افزایش یافت. کمترین و بیشترین تراکم و زیتوده در همه اعماق بترتیب در فصل تابستان و زمستان بود. حداکثر تراکم و زیتوده بترتیب 13/712±77/4489 عدد و 37/246±4150 میلی گرم در مترمربع بدست آمد. پراکنش پرتاران در تمامی فصول و اعماق بصورت لکه ای بدست آمد. شاخص تنوع و یکنواختی گونه ای بغیر از عمق یک متری در فصل زمستان که کمترین مقدار این شاخص ها را دارا بود، اختلاف زیادی در بقیه اعماق و فصول سال نداشت. بیشترین غالبیت گونه ای نیز در عمق یک متری در فصل تابستان و کمترین در عمق دو متری در فصل بهار دیده شد در حالیکه حداکثر غنای گونه ای در عمق یک متری در فصول تابستان و پاییز و حداقل آن در عمق دو متری در فصل تابستان مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution, abundance and biomass of polychaetes in the north coast of Gorgan Bay

نویسندگان [English]

  • Gh. Bandani
  • R. Akrami
  • M. Taheri
  • M. Mollagholamali
  • S. Yelghi
چکیده [English]

The biomass, distribution and ecological index of polychaetes in the north coast of Gorgan Bay was assessed during spring to winter 2004. Sampling of benthic organisms was also conducted seasonally. Polychaete species such as Hypniola annenicova (Ampharetidae) and Streblosplo gynobranchiata (Spionidae) belonging to sessil polychaetes and Nereis diversicolor (Nereidae) belonging to mobile polychaets were distinguished. The maximum and minimum biomass was 4489.77~c712.13 and 4150~c246.37mg/m super(2) in summer and winter respectively which showed a uniform distribution in all depths. Results indicated no difference in diversity and evenness index in depths and seasons during the year. The highest prevalence and richness of polychaetes diversity were observed in summer especially in waters one meter deep......