بررسی روند تغییرات عناصر کلسیم ، منیزیم ، سدیم و پتاسیم در مراحل مختلف رشد تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در طول دوره انکوباسیون برخی عناصر و یونها را برای متابولیسم و تنظیم اسمزی از آب محیط اطراف جذب می کند. این مطالعه با هدف بررسی نیازهای تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان به عناصر پرنیاز کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم و تعیین میزان جذب آنها از آب محیط تفریخ انجام گردید. برای انجام این کار، در زمستان 1384 در مرکز ماهی سرای نمرود دو تفریخ گاه تخم ماهی قزل آلا با شرایط یکسان انتخاب گردید. در یکی از آنها حدود 60000 تخم لقاح یافته وارد شد و دیگری خالی و بدون تخم در نظر گرفته شد. ابتدا از تخم های لقاح یافته قبل از ورود به تفریخ گاه بعنوان تیمار شاهد نمونه برداری بعمل آمد. سپس هر هفته از تخم های داخل تفریخ گاه و آب ورودی و خروجی هر دو تفریخ گاه نمونه برداری انجام شد. تخم ها به روشTripathi هضم و غلظت عناصر مورد مطالعه در عصاره تخم هضم شده و در نمونه های آب با دستگاه ICP اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت عناصر مورد مطالعه در آب خروجی نسبت به آب ورودی در تفریخ گاه فاقد تخم، تفاوت معنی داری ندارد (05/0P>) اما این مقایسه در تفریخ گاه حاوی تخم، معنی دار (05/0P<) و غلظت عناصر (به جز منیزیم) کاهش پیدا کرد که نشاندهنده جذب این عناصر توسط تخم از آب محیط اطراف می باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری بین غلظت عناصر مورد مطالعه (به جز منیزیم) در عصاره تخم در مراحل مختلف دوره تفریخ وجود دارد (05/0P<). جذب این عناصر توسط تخم باعث که غلظت آنها در طول دوره تفریخ یک روند افزایشی در تخم داشته باشد. مقایسه غلظت عناصر در تخم بین مراحل قبل و بعد از ورود تخم به آب تفریخ گاه فقط در میزان کلسیم و سدیم تفاوت معنی دار نشان داد (05/0P<) که نشاندهنده یک مکانیسم رقابتی بین کلسیم- منیزیم و سدیم-پتاسیم در جذب توسط تخم می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of changes in macro elements Ca, Mg, Na and K in eggs of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) at different incubation stages

نویسندگان [English]

  • K. Rezaei
  • Gh. Rafiei
  • A. Mirvaghefi
  • B. Majazi amiri
  • H. Abdolhai
چکیده [English]

We studied rainbow trout eggs requirements to macro elements Ca, Mg, Na and K at different stages of incubation period. The research was carried out at Namroud rainbow trout hatchery center in winter 2005. Two incubators in equal conditions were selected. The first was stocked with approximately 60000 eggs and the second had no eggs. A total of 100 fertilized eggs were sampled and assessed for the elements before introduction of the eggs to the incubator. Weekly samples were taken from the eggs and water of the first and second incubator. The sampled eggs were digested by Tripathi method and concentration of the elements in eggs extract was measured by ICP apparatus. In addition, variation of these elements between input and discharge water of both incubators was investigated......