بررسی همبستگی طول و وزن ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی با تجمع فلزات روی و مس در بافت های عضله و کبد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 غلظت فلزات سنگین روی و مس در بافت عضله و کبد ماهی سفید دریای خزر Kutum (Rutilus frisii kutum) اندازه گیری شد. این بررسی به منظور تعیین ارتباط بین طول و وزن ماهی و غلظت فلزات فوق در بافت های این ماهی انجام شد. غلظت این دو فلز در کبد بالاتر از عضله بود (2/55 Zn: و 5/41 Cu: میکروگرم بر گرم) و در بافت عضله 3/22 Zn: و 7/2 Cu: میکروگرم بر گرم اندازه گیری شد که پایین تر از حد مجاز ارائه شده توسط FAO جهت مصرف انسانی می باشد. بین طول و وزن ماهی با غلظت فلزات در دو اندام مورد مطالعه هیچ همبستگی معنی داری مشاهده نشد (05/0 P>). تفاوت معنی داری بین غلظت فلزات در دو اندام مورد مطالعه در دو جنس نر و ماده نیز مشاهده نگردید (05/0 P>).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The correlation of length and weight of Kutum (Rutilus frisii kutum) in the central south of Caspian Sea with copper and zinc concentration in muscle and liver tissues

نویسندگان [English]

  • R. Foroghifard
  • A. Esmaeili sari
  • M. Ghasempori
چکیده [English]

Concentration of copper (Cu) and zinc (Zn) in liver and muscle tissues of Kutum (Rutilus frisii kutum) of the Caspian Sea was assessed to study possible correlation of length and weight and the bioaccumulation of these heavy metals in the fish. Concentration of the metals in liver was higher than muscle (Zn: 55.2, Cu: 41.5kg/g) while the concentrations in the muscle tissue were lower than permissible limits proposed by FAO. Significant correlations were not detected between mean Zn and cu concentration and fish size. Finally, no significant difference was found in the concentration of the heavy metals in male and female fish specimens (P>0.05)......