وضعیت ذخیره فیل ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این تحقیق تغییرات ذخایر فیل ماهی (Huso huso) در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر با بررسی نوسانات صید وصید به ازای واحد تلاش و پارامترهای مختلف جمعیتی از قبیل طول ، وزن و سن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
ذخایر و صید فیل ماهی در آبهای ایران در سه دهه اخیر کاهش داشته است . فیل ماهی در سال بهره برداری 51-1350 به میزان 748 تن صید شد و صید در واحد تلاش آن 55/5 کیلوگرم بود که با یک روند نزولی، صید به 38 تن و صید در واحد تلاش به 26/0 کیلوگرم در سال 1382 در صیدگاههای شیلات کاهش یافت . در صید ضمنی پره نیز روند نزولی بود.
میانگین طول فیل ماهی در سالهای 1369 و 1382 بترتیب از 8/192 به 2/216 سانتیمتر و میانگین وزن از 73 کیلوگرم به 3/116 کیلوگرم افزایش داشت. مقایسه تغییرات فراوانی سنین مختلف فیل ماهی در آبهای ایران در سالهای 1369 و1382 نشان داد که فراوانی ماهیان جوان کاهش داشت که در نتیجه منجر به افزایش میانگین طول و وزن فیل ماهی شد.
فراوانی ماهیان جوان در صید در ده سال گذشته کاهش یافته و در حال حاضر ماهیان مسن تر غالب هستند. از آنجائیکه فراوانی نسل های جوان و رهاسازی بچه فیل ماهی که تامین کننده صید در سالهای آتی می باشد کاهش و صید غیر مجاز افزایش یافته ، صید در سالهای آینده کاهش خواهد یافت 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock assessment of Huso huso (Linnaeus, 1754) in the south Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • M. Moghim
  • H. Fazli
  • D. Ghaninezhad
چکیده [English]

We evaluated the stocks of Huso huso in the south Caspian Sea along Iranian coasts using data on different population parameters such as length, age, weight, catch and catch per unit effort changes. The study covered data from 1971 to 2003. The stocks and catch rate of H. huso shows a decrease during the last three decades. The recorded catch for the years 1971-1972 was 74 tons with 5.55kg catch per unit effort which was decreased to 38 tons with 0.26kg per unit effort in 2003 in gillnet fishery and the same trend was observed in beach seine fishing. The data shows that during 1990 to 2003, the average length of the fish has increased from 192.8 to 216.2 centimeters and the average weight has improved from 73 kg to 116.3 kg. Age frequency comparison between the catch of the years 1990 and 2003 showed that with time, older age classes replaced the younger ones, hence the increase in the length and weight of the fish. Due to the decrease in the younger fish and the increase in illegal fi.....