لانه گزینی شاه میگوهای صخره ای در سازه های طراحی شده بعنوان زیستگاه مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 شاه میگو با نام عمومی لابستر یکی از ارزشمندترین آبزیان نواحی حاره و نیمه حاره می باشد. در سواحل جنوبی ایران به خصوص سواحل جنوب شرقی سه گونه از شاه میگو خاردار وجود دارد. در سالهای اخیر بدلیل صید بی رویه و تخریب زیستگاههای این آبزی میزان صید آن بطور چشمگیری کاهش یافته است. ایجاد زیستگاه مصنوعی از راههای بازسازی و احیاء ذخایر است. در سال 1382 سه نوع سازه جدید به منظور ایجاد زیستگاه مصنوعی برای شاه میگو در سواحل چابهار طراحی شد و در منطقه رمین در عمق 3 تا 12 متری استقرار داده شدند. یکی از این سازه ها به شکل هرم ناقص مطبق (چهار گوش) و سازه دیگر مخروط ناقص مطبق (گرد) و سومی هرم ناقص مطبق با طبقات منفک از هم (بسته) بود. بررسی های انجام شده با عملیات غواصی و روش مشاهده ای پس از یک سال مطالعه در دریا نشان داد حضور شاه میگوها در سه سازه در سطح 99 درصد اختلاف معنی داری داشته است و تعداد حضور شاه میگوها در سازه چهار گوش در سه فصل نمونه برداری بیش از سازه گرد و بسته بوده است. بیشترین حضور شاه میگوها در سه سازه در فصل زمستان ثبت گردید. آزمون آماری ANOVA یکطرفه بین حضور شاه میگوها در طبقات مختلف که دارای ارتفاعات متفاوت بودند، در سطح 95 درصد اختلاف معنی داری را نشان داد، بطوریکه بیشترین حضور شاه میگو در طبقه 3 که دارای ارتفاع 10- 8 سانتیمتر بودند ثبت گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NESTLING OF LOBSTERS IN THREE DIFFERENT NEW DESIGNED ARTIFICIAL REEFS IN THE OMAN SEA

نویسندگان [English]

  • H. Azhdari
  • Z. Azhdari
چکیده [English]

Marine structures, man-made or natural, have a recognized potential to attract and enhance fish propagation. The effectiveness of artificial reefs (AR) in increasing productivity depends on structural design of a reef and in particular, whether it meets the specific habitat requirements of the target species. The catch of lobsters (Panulirus homarus, Panulirus versicolor and Panulirus polyphagus) in the coastal area of south Iran, north of Oman Sea has reduced in quality and quantity over the past years. These commercial species which for many years have been the main catch of the local fishermen, have suffered a decline of more than 70% in the last decade. To combat the decline, we deployed thirty artificial reefs in three different forms, sizes and sea bottom depth, relevant to the bio-characteristics of lobsters, in the Chabahar area. We collected data on the existence of lobsters (P. homarus) among different reef structures. The results of one year data collection showed a significant difference between the lobsters nestling in different kind of reefs. Generally, the lobsters preferred square and pyramid shaped reefs (SPR). This study showed that the design of reefs based on biology of lobsters is an important factor in attracting lobsters to inhabit them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SPINY LOBSTER
  • P.HOMARUS
  • ARTIFICIAL REEF
  • Oman Sea