مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت ماهی صبور ( Tenualosa itisha ) در آبهای خوزستان با استفاده از روش مولکولی RAPD

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 هدف از این تحقیق، مطالعه ساختار جمعیت ماهی صبور در آبهای استان خوزستان با استفاده از روش مولکولی رپید بود. برای این منظور، 9 آغازگر RAPD بر روی 48 نمونه ماهی صبور بدست آمده از هر یک از رودخانه های کارون، بهمنشیر و اروندرود و سواحل خلیج فارس آزمایش شد که حاصل آن 58 نوار پلی مورفیک خوانا بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای تخصصی RAPDPLOT، RAPDDIST وPOPGENE و برای بررسی آماری از تجزیه و تحلیل Canonical Discriminant استفاده شد. بیشترین فاصله ژنتیکی بین ماهیان صبور صید شده از اروندرود و سواحل خلیج فارس به میزان 1987/0 و کمترین فاصله به مقدار 0842/0 بین ماهیان صید شده از اروندرود و بهمنشیر مشاهده شد. قرار گرفتن نمونه ماهیان مربوط به رود کارون و سواحل خلیج فارس در یک سو و نمونه های اروندرود و بهمنشیر در سوی دیگر در درخت فایلوژنتیک (تبارشناختی) UPGMA مربوط به فاصله ژنتیکی جمعیتها بیانگر این فرضیه است که دو جمعیت ایرانی و عراقی از ماهی صبور وجود دارد که برای تخمریزی رودخانه های اختصاصی خود را انتخاب می نمایند. بر این اساس احتمالاً مقصد نهایی نمونه های برداشت شده از سواحل خلیج فارس، رودخانه کارون بوده است و دو گروه مجزای دیگر احتمالاٌ می توانند مربوط به رودهای دجله و فرات در عراق باشند. همچنین، مجزا بودن گروه های ماهیان صبور تحت بررسی و وجود همبستگی بالا بین داده های هر منطقه جغرافیایی (P<0.01) در تجزیه و تحلیل آماری Canonical Discriminant احتمال زندگی گله ای جمعیتهای این ماهی را مطرح می نماید. براساس دو فرضیه بالا و با در نظرگرفتن موقعیت ماهیان مناطق مختلف بر روی درخت تبارشناختی بدست آمده احتمالاً رودخانه بهمنشیر گذرگاهی اختصاصی برای کارون و مشترک با شط العرب می باشد در حالیکه اروندرود گذرگاه اختصاصی شط العرب است. تایید فرضیه های فوق نیازمند بررسی بیشتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A STUDY ON POPULATION GENETIC OF HILSA SHAD, TENUALOSA ILISHA, IN KHOOZESTAN, IRAN USING MOLECULAR METHOD (RAPD)

نویسندگان [English]

 • A. Jorfi
 • F. Amini
 • A. Ghorshi
 • R. Seyed mortezaei
چکیده [English]

The genetic structure of Hilsa Shad Tenualosa ilisha in Khouzestan waters including Karoon, Arvandrood and Bahmanshir Rivers as well as Persian Gl1lfwas studied using RAPD technique. After optimizing PCR condition, nine RAPD primers were selected from which 58 polymorphic loci were obtained on 12 specimens from each geographical region (A total of 48 specimens). RAPDPLOT, RAPDDIST and PDPGENE computer software were used to analyze the RAPD data. Canonical discriminant analysis was deployed for statistical assessment of the RAPD data. Maximum and minimum genetic distances were found between samples from Arvandrood River and Persian Gulf (0.1987) and Arvandrood and Bahmanshir Rivers (0.0852), respectively. The UPGMA dendrogram showed that the samples from Karoon River and Persian Gulf form one group and samples from Arvandrood and Bahmanshir Rivers form another suggesting the hypothesis that there are Iranian and Iraqi populations of the species that chose their own specific rivers for spawning. According to this hypothesis, the specimens from Persian Gulf chose Karoon as their spawning river. Other populations migrate to Tigris and Euphrates Rivers in Iraq. The canonical discriminant analysis of the RAPD data indicates that samples from the four geographical regions are statistically different from each other and high correlation was found for within region data (P<0.01). This suggests that Tenualosa ilisha is a schooling species. According to the hypotheses and considering the distribution of specimens in phylogenetic tree, it is concluded that Bahmanshir River is a specific pathway for the Iranian population fish heading towards Karoon River for spawning. The Iraqi population of the fish uses both Bahmanshir and Arvandrood Rivers to reach Shat-Al-Arab with Arvandrood being a specific route for the population. To verify these hypotheses further studies are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • TENUALOSA ILISHA
 • RAPD-PCR
 • KAROON
 • BAHMANSHIR
 • ARVANDROOD
 • Khouzestan
 • Persian Gulf