شناسایی برخی از انگلهای تک یاخته و میکسوزوآ در باربوس ماهیان استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده


طرح شناسایی انگلهای باربوس ماهیان در منابع آبی مهم استان خوزستان در پنج ایستگاه شامل گلستان، ملاثانی و سد دز در رودخانه کارون، ایستگاه سد حمیدیه در رودخانه کرج و ایستگاه هور شادگان از بهار 1380 تا پاییز 1382 بصورت فصلی انجام گرفت. طی این تحقیق در مجموع 296 عدد ماهی از 5 گونه شیربت، بنی، عنزه، برزم لب پهن و برزم صید و ماهیان بصورت زنده به آزمایشگاه بخش بهداشت و بیماریهای مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور واقع در اهواز منتقل شدند. پس از انجام زیست سنجی و قطع نخاع، کلیه اندامهای خارجی و داخلی از نقطه نظر وجود انگلهای تک یاخته ایی و میکسوزوآ مطالعه شدند. مجموعا 11 انگل از این ماهیان جدا و شناسایی شد که از این تعداد 7 انگل تاسطح گونه و 4 انگل در حد جنس شناسایی شدند. بر اساس نتایج این تحقیق 2 انگل و 5 میزبان جدید برای فون انگلی ماهیان ایران و 3 میزبان جدید برای سه انگل برای اولین بار گزارش می شوند. انگلهای جدید شامل یک گونه از جنس گوسیا از روده ماهی شیربت و یک گونه میکسوبولوس از کلیه ماهیان بنی و شیربت می باشند. میزبانهایی که برای اولین بار از ایران گزارش می شوند عبارت است از: ماهی عنزه برای Ichtyophthirius multifiliis، ماهیان برزم و عنزه برای انگلهایMyxobolus persicus و Myxobolus karuni، ماهیان برزم و شیربت برای M. nodulointestinalis و بالاخره ماهیان بنی، شیربت، برزم، عنزه و برزم لب پهن بعنوان میزبانهای جدید برای Myxidium pfiefferi و Myxidium rhodei.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF MYXOZOA AND PROTOZOA PARASITES OF BARBOID FISHES OF WATER RESOURCES IN KHOUZESTAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • R. Seyed mortezaei
  • J. Pazoki
  • M. Masomiay
  • N. Koor
چکیده [English]

A survey on parasitic infection of Barboid fishes of Khouzestan Province in southwest Iran was conducted from spring 2002 to autumn 2004. A total of 296 specimens from five fish species were examined. The specimens were collected from five stations including Ahwaz, Golestan, Mollasani and Dez Reservoir on Karoun River and Hamidieh Reservoir and Shadegan Lagoon on Karkheh River. The fishes were transported alive to the laboratory where they measured and weighed and then killed by cutting their spinal cord. Eleven parasites were separated of which seven were identified to the species level and four to the genus level. Of the protozoans we found Ichlyophthirius multifiliis, Trichodina sp., Goussia sp., Balantidium sp. and of the myxozoans we observed Myxobolus persicus, Mkaruni, M nodulointestinalis, Miranicus, Mmesopotamia, Myxobolus sp., Myxidium rhodei, and Myxidium pfiefferi. We reported three new parasites and eleven new hosts for Iranian freshwater fishes and three new hosts for three Myzoxoans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protozoa
  • MYXOZOA
  • PARASITES
  • BARBUS
  • KHOUZESTAN PROVINCE
  • Iran