اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب ، بادرنجبویه ، خشخاش ، شقایق بر ماهی قرمز حوض

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 با توجه به گستردگی کاربرد بیهوشی در ماهیان و مراکز تحقیقی و پرورشی آبزیان و مشکلات داروهای مصرفی متداول، نیاز به داروهای بیهوشی مناسب، قابل دسترس و ارزان، ضروری به نظر می رسد. از این رو با تکیه بر سابقه مصرف گیاهان دارویی و مزایای استفاده از این مواد این تحقیق انجام گرفت. در این بررسی بعد از مطالعات اولیه، چهار گیاه ذیل تهیه، فرآوری و عصاره گیری شدند و در غلظت های مختلف آماده گردیدند. غلظت های 2، 3 و 4 گرم در لیتر برای سنبل الطیب، 5، 10 و 15 گرم در لیتر برای بادرنجبویه، 85/0، 6/1 و 2/3 گرم در لیتر برای خشخاش و 3/0، 6/0 و 9/0 گرم در لیتر برای شقایق تهیه گردیدند. در مرحله بعد 60 عدد ماهی قرمز در دامنه وزنی و طولی، 2/0±41/7 گرم و 11/0±4/8 سانتیمتر انتخاب و در شرایط آزمایشگاه با اکسیژن و درجه حرارت یکسان نگهداری شدند. سپس ماهی ها در 4 گروه 15 عددی و به ازای غلظت های مختلف هر دارو، گروه مورد نظر به 3 زیر گروه 5 عددی تقسیم بندی شده و تحت تاثیر دارو قرار گرفتند. در روند مطالعه تجربی، دو گیاه خشخاش و شقایق به دلیل عدم ظهور نتایج مورد انتظار از روند مطالعات آماری حذف گردیدند ولی همبستگی معنی داری بین مدت زمان لازم برای رسیدن به مرحله چهار بیهوشی و بازگشت از آن با غلظتهای گیاه بادرنجبویه مشاهده شد. از طرف دیگر مدت زمان لازم برای رسیدن به مرحله چهار بیهوشی و بازگشت از آن در غلظتهای 10 و 15 گرم در لیتر بادرنجبویه بطور معنی دار کمتر از سنبل الطیب در غلظت های 3 و 4 گرم در لیتر برآورد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE SURVEY ON ANESTHETIZING EFFECTS OF MEDICINAL HERBS VALERIAN OFFICINALIS, MELISSA OFFICINALIS, PAPAVER SOMNIFERUM, AND PAPAVER BRACTEATUM ON GOLD FISH (CARASSIUS AURATUS)

نویسندگان [English]

  • S. Eteghad
  • S. Ghavami
  • J. Mortazavi
  • H. Mirzaei
چکیده [English]

Anesthetic drugs are widely used aquaculture farms and can create consumption problems for humans, so there is a great need to safer drugs. With regard to long record of herbal drugs consumption in Iran and their benefits, we survey the possibility of using Valerian officinalis, Melissa officinalis, Papaver somniferum, and Papaver bracteatum as fish anesthetic. We provided, processed, and made consistent extractions of Valerian officinalis (2, 3 4 g/lit), Melissa officinalis (5, 10, 15 g/lit), Papaver somniferum (0.85, 1.6, 3.2 g/lit) and Papaver bracteatum (0.3, 0.6, 0.9 g/lit). We selected 60 goldfish Carassius auratus in the weight range of 7.41±0/2 g, and the length range of 8.4±0/11cm and kept them in laboratory conditions under the same oxygen and temperature. The fish were divided into four groups each containing 15 fish and further into three subgroups of five fish each. During the experiments, two herbs Parpaver somniferum and Papaver bracteaturn were eliminated from statistical analysis because of biased results. We found a significant correlation between the required time to reach level 4 of anesthesia and recovery using Melissa officinalis (P<0.01). The required time to reach the level 4 of anesthesia and recovery using 10 and 15g1/it dosages of Melissa officinalis was significantly lower than 3 and 4g/lit dosages of Valerian officinalis (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • gold fish
  • Carassius auratus
  • HERBAL DRUGS
  • Anesthesia