تخمین پارامترهای رشد ، مرگ و میر و ضریب بهره برداری ماهی کفشک گرد در شمال غربی خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این بررسی براساس داده های جمع آوری شده مربوط به صید تجاری در صیدگاه بندر صیادی چوئبده آبادان از آبان ماه 1383 تا آبان ماه 1384 انجام شد. پس از نمونه گیری، ماهی کفشک ماهیان جهت زیست سنجی طول کل، طول استاندارد و وزن کل به آزمایشگاه منتقل شدند.کمینه و بیشینه طول کل کفشک گرد بترتیب 12 و40 سانتیمتر بود. برای کفشک گرد رابطه طول – وزن، 8586/2 L*0004/0 W=بدست آمد. داده های مربوط به فراوانی طولی در نرم افزار اختصاصی FiSAT II پردازش شد. مقدار ضریب رشد 28/0 K= و طول بی نهایت 57/37 سانتیمتر و مقدار مرگ و میر کل 09/2Z= و مرگ و میر طبیعی و صیادی به ترتیب 92/0= M و17/1 F= و ضریب بهره برداری 56/0 E= بدست آمد. بالاتر بودن ضریب بهره برداری از مقدار 5/0 نشانگر صید بیش از حد این آبزی می باشد که با توجه به حفظ سطح موجود بهر ه برداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GROWTH PARAMETERS, FISHING AND NATURAL MORTALITY AND EXPLOITATION RATE ESTIMATION OF EURYGLOSSA ORIENTALIS (BLOCH AND SCHNEIDER, 1801) IN WEST-NORTH OF THE PERSIAN GULF

نویسندگان [English]

  • Gh. Mohmmadi
  • M. Khodadadi
چکیده [English]

We used commercial fishing data and samples in the Choebdah landing near Abadan port to estimate population dynamic parameters for Euryglossa orientalis. Sampling period was October 2004 to October 2005. After collecting the samples, they were transported to the laboratory for further biometry measurements. The minimum and maximum length was 12 and 40cm respectively. Length-weight relationship was calculated as: W=0.0004*L2.5586 40. According to the equation, growth of Euryglossa orientalis is allometric. Length frequency data were processed in FiSAT -II package. Growth coefficient was estimated at K=0.28, infinite length was 37.57cm, total mortality was Z=2.09, natural mortality was M=0.92, and fishing mortality was F=1.17. Exploitation rate was calculated at E=0.56 and since the E value was higher than 0.5, over-fishing is expected to be happening to the species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EURYGLOSSA ORIENTALIS
  • population dynamics
  • KHOUZESTAN PROVINCE
  • Persian Gulf