بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 بررسی فراوانی و پراکنش بنتوزها طی سال 1383 بصورت فصلی در 30 ایستگاه در سه عمق 1، 2 و 3 متر در ساحل شمالی خلیج گرگان با مختصات تقریبی ״36 ′56 ˚59 تا ״40 ′50 ˚59 طول شرقی و ״43 ′53 ˚36 تا ״54 ′52 ˚36 عرض شمالی با استفاده از نمونه بردار Van Veen با سه تکرار انجام شد. در منطقه مورد مطالعه 10 خانواده از کفزیان شامل: Nereidae، Spionidae، Ampharitidae، Mytilidae، Dreissenidae، Cardidae، Neritidae، Pyrgulidae، Lithoglyphidae، Planorbidae و دو رده Amphipoda و Ostracoda جداسازی و شناسایی شدند که بیشترین میانگین فراوانی مربوط به رده Ostracoda با 02/32 درصد و کمترین آن مربوط به Amphipoda در تمامی اعماق نمونه برداری شده در طول سال بود. حداکثر تراکم در عمق 3 متری با 6205 عدد در مترمربع در فصل پاییز و حداقل تراکم در عمق 1 متری با 52 عدد در مترمربع در فصل زمستان ثبت گردید. به علاوه نوع بافت خاک و مقدار کل مواد آلی رسوبات نیز محاسبه گردید که در مجموع اعماق 2 و 3 متری در فصول تابستان و پاییز با 8/7 درصد بیشترین و عمق 1 متری در فصل زمستان با 5/2 درصد کمترین میزان مواد آلی رسوبات را به خود اختصاص دادند. بررسی تراکم بنتوزها با میزان مواد آلی موجود در رسوبات در اعماق مختلف مورد بررسی، همبستگی بالایی (98/0 – 92/0R2= ) را نشان دادند. آنالیز داده ها نشان داد که بین میزان مواد آلی موجود در رسوبات در فصل زمستان در اعماق مختلف با فصول دیگر سال اختلاف معنی داری وجود دارد (05/0>P). تراکم بنتوزها در فصول مختلف سال و در اعماق مختلف اختلاف معنی دار قابل توجهی را بین فصل زمستان با سایر فصول نشان داد (05/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Benthos density and its relationship with sediment condition in the north coast of Gorgan Bay, Golestan Province

نویسندگان [English]

  • R. Akrami
  • Gh. Bandani
  • A. Gharaei
  • J. Mirdar
  • R. Karami
چکیده [English]

The frequency and distribution of benthos species in the north coast of Gorgan Bay (proposed site for cage and pen culture) were studied. Sampling was carried out in three water depths 1, 2 and 3 meters and 10 stations in each depth using Van Veen sampler with 3 replications. Totally, 12 families were identified: Nereidae, Ampharitidae, Spionidae Amphipodae, Osteracodae, Mytilidae, Dreissenidae, Cardidae, Neritidae, Pyrgulidae, .Lithoglyphidae and Planorbidae of which Osteracodae and Ampharitidae with 26% and 1% had maximum and minimum abundance, respectively in all depths. The maximum and minimum abundance of benthos was 6025 per square meter in waters 3 meters deep and 52 per square meter in waters 1 meter deep. In addition, sediment texture and total organic matter (TOM) were analyzed which showed that 2 and 3 meter deep waters had the maximum percent of T.O.M (7.8%) in spring and autumn while the minimum T.O.M (2.5%) in 1 meter deep waters was observed in winter......