تاثیر پروبیوتیک باسیلوس (Bacillus sp.) بر رشد و درصد بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری 30 و 40 قسمت در هزار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 برای پی بردن به اثر پودر پروبیوتیک باسیلوس (Bacillus sp.) حل شده در آب، بر رشد و درصد بازماندگی میگوی سفید غربی در شوری 30 و 40 قسمت در هزار تحقیقی در ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه واقع در استان بوشهر به مدت 45 روز انجام شد. این تحقیق از چهار تیمار همراه با سه تکرار، شامل 2 تیمار آزمایشی (پودر پروبیوتیک باسیلوس Bacillus sp. حل شده در آب همراه با غذای پلت مرحله رشد در شوری 30 و 40 قسمت در هزار) و 2 تیمار شاهد (غذای پلت مرحله رشد در شوری 30 و 40 قسمت در هزار) تشکیل شده بود. نتایج نشان دادند که میزان رشد و درصد بازماندگی میگوهای تیمار شوری 30 قسمت در هزار که از پودر پروبیوتیک حل شده در آب (Bacillus sp.) همراه با غذای پلت مرحله رشد استفاده کرده بودند بطور معنی داری بیشتر از میگوهای تیمار شاهد (بدون افزودن پروبیوتیک به آب در شوری 30 قسمت در هزار) بود (05/0>P). از طرف دیگر با وجود اینکه میزان رشد میگوهای تیمار شوری 40 قسمت در هزار نسبت به میگوهای شاهد (بدون افزودن پروبیوتیک به آب در شوری 40 قسمت در هزار) بیشتر بود ولی از لحاظ آماری هیچگونه تفاوت معنی دار بین آنها مشاهده نگردید (05/0P>)، این در حالی است که درصد بازماندگی میگوهای تیمار شوری 40 قسمت در هزار نسبت به میگوهای شاهد بطور معنی داری بیشتر بود (05/0>P). همچنین نتایج حاکی از آن است که میزان رشد و درصد بازماندگی میگوهای تیمار شوری 30 قسمت در هزار در مقایسه با میگوهای تیمار شوری 40 قسمت در هزار بطور معنی داری بیشتر می باشد (05/0>P). در نتیجه از این تحقیق چنین استنباط می شود که دادن پودر پروبیوتیک باسیلوس حل شده در آب در شوری 30 قسمت در هزار همراه با غذای پلت مرحله رشد می تواند بسیار مفید باشد. در حالیکه در شوری 40 قسمت در هزار چندان ثمربخش و مفید نیست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Probiotic effects of Bacillus spp. bacteria on the survival and growth of White shrimp (Litopenaeus vannamei) in 30 and 40 g/lit salinities

نویسندگان [English]

  • M. Khalil pazir
  • A. Matinfar
  • Kh. Aeinjamshid
  • R. Ghorbani vaghei
  • Gh. Zarshenas
  • Gh. Gharibi
چکیده [English]

The probiotic effects of Bacillus spp. bacteria on the growth and survival rate of Litopenaeus vannamei in 30 and 40 gii, salinities was investigated. We conducted the experiment in Bandargah Research Station, Bushehr province during 45 days. Four treatments with three replicates, and two controls were used and probiotic powder, dissolved in water along with the growth stage pellet was applied in 3Oppt and 4Oppt salinities. The control treatments were only fed by the growth stage pellet in 3Oppt and 4Oppt salinities. The results revealed that growth and survival rate of treatment groups in 3Oppt salinity exposed to the probiotic powder were higher than those of the controls without increasing probiotic powder (P<0.05). Although the growth rate of treatment groups in 4Oppt salinity was higher than those of the control without increasing probiotic powder in 4Oppt salinity, but there was no significant difference between the two (P>0.05). Survival rate of the treatment groups in 4Oppt sal.....