اثرات آبزی پروری بر اکوسیستم های ساحلی در استان هرمزگان (مناطق تیاب و سایه خوش)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این پژوهش بمنظور بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای پرورش میگو طی یک دوره پرورش 5 ماهه (خرداد ماه تا تیر ماه) در دو منطقه تیاب و سایه خوش استان هرمزگان در سال 1384 به مرحله اجراء درآمد. طی این بررسی برخی از پارامترهای کیفی آب در 8 ایستگاه انتخابی (1 و 5 ؛ کانالهای خروجی پسابها ، 2 و 6؛ محل ریزش پسابها ، 3 و 7؛ محل آبگیری مجتمع های پرورش میگو و ایستگاههای 4 و 8 بعنوان شاهد) مورد مطالعه قرارگرفتند . جهت تجزیه و تحلیل پارامترها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه توسط نرم افزار آماری SPSS 15 استفاده گردید. محدوده تغییرات بدست آمده برای دمای آب، pH، شوری، اکسیژن محلول، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD5)، آمونیاک کل ( NH3و(NH4+، نیترات، فسفات معدنی، کلروفیل a و مواد معلق کل در این تحقیق بترتیب برابر با (4/37-23)، (36/8-12/8)، (ppt 48- 38)، (8/7- 6/5 میلیگرم بر لیتر)، ( 7/5- 2/0 میلیگرم بر لیتر)، (045/0- 002/0 میلیگرم بر لیتر)، (275/0- 026/0 میلیگرم بر لیتر)، (042/0-001/0 میلیگرم بر لیتر)، (15/4 -11/0 میکروگرم بر لیتر)، (2/ 174-33 میلیگرم بر لیتر) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که درهر دو منطقه غلظت مواد مغذی و مواد معلق کل در ایستگاههای متعلق به پسابهای خروجی و محل ریزش پسابها نسبت به محلهای آبگیری و ایستگاههای شاهد بیشتر بود در صورتیکه غلظت کلروفیل a در پسابهای خروجی و محل ریزش پسابها نسبت به سایر ایستگاهها از کاهش قابل توجهی برخوردار بود. نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت مقایسه میانگین ها برای اکثر پارامترها اختلاف معنی داری را بین ایستگاهها در دوره مورد مطالعه از خود نشان داد (05/0P<). نتایج حاصله نشان داد که در حال حاضر تمام پارامترهای مورد مطالعه در خور تیاب و آبهای ساحلی در منطقه سایه خوش در حد مطلوب خود قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IMPACTS OF AQUACULTURE ON COASTAL ECOSYSTEM IN HORMOZGAN PROVINCE (TIAB AND SAYEH KHOSH AREAS)

نویسندگان [English]

  • Gh. Akbarzadeh
  • M. Sajadi
  • M. Mortazavi
چکیده [English]

The effects of shrimp culture on the adjacent water bodies over a crop cycle period were evaluated in the year 2005 by studying the water quality of inlet and outlet in two locations within Sayeh Khosh and Tiab area. A one way ANOVA was used for statistical analysis of the data comprising homogeneous subsets and multiple comparisons. We evaluated the variation of 10 parameters including temperature, pH, salinity, dissolved oxygen, BOD5, total ammonia, nitrate, inorganic phosphorous, chlorophyll a, and total suspended solids (TSS).The variations were in the range 23-37.4oC for temperature, 8.12-8.36 for pH, 38-48ppt for salinity, 5.6-7.8mg/l for dissolved oxygen, 0.2-5.7mg/1 for BOD5, 0.002-0.045mg/l for total ammonia, 0.026-0.275 mm/l for nitrate, 0.001-0.042mg/1 for inorganic phosphorous, 0.11-4.15 mg/1 for chlorophylla and 33-174.2 mg/1 for total suspended solids. The result of this study showed that salinity, BOD5, nitrate, total ammonium, inorganic phosphorous and total suspended solids in the outlet effluents and the receiving water in Tiab (stations 1,2) and Sayeh Khosh (stations 5,6) were higher than other sites (3, 4, 7 and 8) and statistical analysis of variance showed a significant difference between the sites (P<0.05). The concentration of chlorophylla showed a decrease in the outlet effluents and receiving.waters in Tiab and Sayeh Khosh areas. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • effluent
  • Hormozgan province