مقایسه عادات غذایی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و ازون برون Acipenser stellatus)) در سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 بررسی حاضر همزمان با گشت ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری طی سالهای 1383 و 1384 در 85 ایستگاه در جنوب دریای خزر صورت گرفت. نمونه برداری در اعماق زیر 10 متر و 10 تا 100 متر بترتیب با ترال 9 متری و 7/24 متری انجام شد. محتویات معده 135 عدد تاسماهی ایرانی و 80 عدد ازون برون مورد بررسی قرار گرفت. طیف غذایی در محتویات معده تاسماهی ایرانی و ازون برون شامل انواعی از ماهیان استخوانی نظیر گاوماهی (Neogobius sp.)، شیشه ماهی (.Atherina sp)،کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) و کرمهای آمفاریتیده .Hypanai sp، کرم نرئیس(Nereis diversicolor)، انواع سخت پوستان نظیر .sp Paramysis، گاماروس و صدفهای دوکفه ای (Abra ovata) بود. نتایج نشان داد فراوانی طعمه ها در فصول مختلف دارای تفاوت معنی دار است. بین درصد فراوانی طعمه ها و اندازه طولی ماهیان مورد بررسی نیز اختلاف معنی دار بود (05/0P<). بیشترین اختلاف بین اندازه های طولی زیر 50 سانتیمتری و 50 تا 100 سانتیمتر مشاهده شد. یافته ها نشان داد که تنوع غذای خورده شده توسط تاسماهی ایرانی در اندازه های طولی بین 50 تا 100 سانتیمتر در مقایسه با سایر اندازه های طولی در تمامی فصول مورد بررسی، بیشتر است. نتایج اختلاف معنی داری را در غذای اصلی ازون برون های کمتر از 50 سانتیمتری و 50 تا 100 سانتیمتری در فصول مورد بررسی (تابستان 83 ، تابستان و زمستان84 ) نشان داد (05/0P<). اختلاف معنی داری در غذای اصلی (کرمهای آمفاریتیده) دو گونه تاسماهی ایرانی و ازون برون با اندازه ای طولی کمتر از 100 سانتیمتر و همچنین در اعماق زیر 10 متر دریای خزر مشاهده نشد (05/0> P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SUMMER AND WINTER FEEDING BEHAVIOR IN ACIPENSER PERSICUS AND ACIPENSER STELLATUS IN THE SOUTH CASPIAN SEA

نویسندگان [English]

  • K. Hadadi moghadam
  • M. Tavakoli
  • Z. Pazhand
  • R. Rofchahi
  • F. Chobian
  • H. Parandavar
چکیده [English]

Feeding behavior in Acipenser persicus and Acipenser stellatus in summer and winter was studied from 2004 to 2006 simultaneously with the marine survey for sturgeon stock assessment. Bottom trawls (9m) on board the research vessel Sisara 2 (50 hsp) were used to collect specimens at depth below 10m, while specimens at depths more than 10m were collected using bottom trawls (24.7m) on board the Guilan Research Vessel (1000 hsp). Examination of stomach contents of 135 A. persicus and 80 A. stellatus specimens revealed that the food spectrum was composed of bony fishes (Neogobius sp., Atherina sp., Clupeonella cultriventris), invertebrates belonging to the family Ampharitidae (polychaeta worms including Hypanai sp. and Nereis diversicolor), various crustaceans (Gammarus sp. and Paramysis sp.) and the bivalved mollusc, (Abra ovata). Significant differences were detected in the frequency of prey items in the different seasons studied. Also significant differences (P<0.05) were also detected between prey frequency and length at 95% confidence level with the greatest differences recorded in the <50cm and in the 50-100cmlength classes. It is evident from the results obtained that specimens belonging to the 50- 100cm length class showed the highest diversity in food items in all the seasons studied. Highest frequency of food items was consumed by A. stellatus in the <50cm and in the 50- 100cm length class, which were not significantly different (P<0.05) in the two seasons studied. In the present study no significant differences were recorded in the main food items consumed by A. persicus and A. stellatus in the <100cm length class and both species fed on (Ampharitidae) worms at depths less than 10m  (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser persicus
  • ACIPENSER STELLATUS
  • FEEDING BEHAVIOR
  • Caspian Sea