بررسی برخی خصوصیات زیستی و زیست محیطی صدف دوکفه ای دسته چاقویی (Cosel، 1989) Solen dactylus در سواحل بندرعباس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این بررسی 945 عدد دوکفه ای صدف دسته چاقویی از اردیبهشت ماه 1386 تا فروردین ماه 1387 در دو ترانسکت از سواحل گلشهر بندرعباس (ترانسکت اول در پارک دولت و ترانسکت دوم در پارک غدیر) در خلیج فارس مورد زیست سنجی قرار گرفتند. همزمان با نمونه برداری از صدف، عوامل فیزیکی و شیمیایی آب مانند دما، pH، شوری و میزان اکسیژن محلول، همچنین نوع دانه بندی رسوبات و فراوانی و تنوع فیتوپلانکتونی نیز در هر ماه مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین (± انحراف استاندارد) طول و وزن کل صدف به ترتیب برابر 13/۱7±5/67 میلی متر و 04/4±3/6 گرم بدست آمد. ضریب همبستگی بین طول-عرض صدف، وزن کل-وزن خشک صدف و طول-وزن خشک صدف بترتیب برابر 91/0، 83/0 و 86/0 بدست آمد که همبستگی مثبتی را نشان دادند (05/0P<). 
میانگین (± انحراف استاندارد) ضریب آلومتریک (b) برای رابطه طول صدف – وزن خشک برابر12/0±8/2 بدست آمد که الگوی آلومتریک منفی را نشان داد (t – test، 05/0P<). هیچ ارتباط معنی داری بین ابعاد مختلف صدف با قطر و عمق سوراخ حفر شده توسط آن در طول یک سال مشاهده نگردید (05/0P<). بیشترین میزان GSI (شاخص گنادی- بدنی) در بهمن (دوره رسیدگی جنسی) در ترانسکت اول و دوم بترتیب برابر 11 و 16 درصد بود. کمترین میزان GSI از فروردین تا شهریور ماه (دوره استراحت جنسی) در هر دو ترانسکت برابر صفر بود. GCI (شاخص وضعیت گنادی) در طول یک سال مطالعه کاملا ً با GSI منطبق بود. GSI و GCI با میزان دما همبستگی منفی و با میزان اکسیژن همبستگی مثبت داشتند (05/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF JACK KNIFE CLAM SOLEN DACTYLUS (COSCL, 1989) IN BANDAR ABBAS COAST

نویسندگان [English]

 • H. Saeidi
 • Sh. Pashaei rad
 • A. Ardalan
 • E. Kamrani
 • K. Khodadadi jokar
 • I. Kamali
چکیده [English]

In this study, 945 Specimens of bivalve Solen dactylus were biometrically assessed from April 2007 to March 2008 in two transects of Golshahr coast in Bandar Abbas, Persian Gulf. Physical and chemical  factors of water like temperature, pH, salinity, dissolved oxygen, coast's sediment, diversity and abundance of phytoplankton were studied monthly during the clam sampling. The mean clam length and total weight were 67.5±17.13mm and 6.3±4.04g, respectively. The relationship between clam length-width, total weight-dry weight and clam length-dry weight were significant (r2 = 0.91, r = 0.83 and r2= 0.86, P<0.05). The mean allometric coefficient (b) for relationship between clam length and dry weight was 2.8±0.12 and showed a negative allometric growth style (t-test, P<0.05). No significant relationship between different dimensions of clam with diameter and depth of the canals where clams lived was found (P>0.05). The maximum value of Gonado Somatic Index (GSI) in the first and second transect were 11% and 16%, respectively in January (reproductive cycle). The minimum value of GSI in both transects was zero from April to September. Gonado Condition Index (GCI) was synchronous with the GSI during the year of study. GSI and GCI showed a negative relationship with temperature and a positive relationship with dissolved oxygen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • biology
 • SOLEN DACTYL US
 • BANDAR ABBAS
 • Persian Gulf
 • Iran