مقایسه فراوانی و زیتوده ماکروبنتوزهای دریای خزر در حوضه استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 بررسی کفزیان دریای خزر، در طول یکسال، هر دو ماه یکبار از آذر ماه 1386 تا مهر ماه 1387، در نواحی شرقی، میانی و غربی آبهای ساحلی استان مازندران، در اعماق 5 و 10 متر انجام گرفت. نمونه برداری با استفاده از گرب در 6 ایستگاه و با 3 تکرار صورت پذیرفت. در این بررسی پنج رده از کفزیـان شامل پرتاران (7/52 درصد)، کم تاران (8/27 درصد)، دوکفه ای ها (12 درصد)، سخت پوستان (5/7 درصد) و حشرات (07/0 درصد) شناسایی شدند. رده های فوق، شامل 10 خانواده و 18 گونه بودند. بیشترین تراکم ماکروبنتوزها در مرداد ماه 1387 و کمترین میزان آن در آذر ماه 1386 مشاهده گردید. میانگین کل فـــراوانی ماکروبنتوزها 1303±2727 عدد در مترمــربع و میانگین زیتوده کل ماکروبنتوزها 93/22±9/88 گرم در مترمربع محاسبه شد. دوکفه ای ها نسبت به دیگر ماکروبنتوزها بیشترین مقدار زیتوده و پرتاران بالاترین میزان تراکم را بخود در تمام ایستگاهها اختصاص داد. بیشترین فراوانی ماکروبنتوزها مربوط به ناحیه شرقی بود در حالیکه میزان زیتوده در غرب بیش از مناطق دیگر بود. براساس آزمون کروسکال والیس کلیه رده های ماکروبنتوز بغیر از حشرات، از لحاظ فراوانی و زیتوده در ماههای مختلف نمونه برداری، دارای اختلاف معنی دار بودند (05/0P<). همچنین بین زیتوده کل ماکروبنتوزها در سه منطقه مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود نداشت. اگرچه موجودات از لحاظ فراوانی، دارای اختلاف معنی دار بودند (05/0P<). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A COMPARATIVE SURVEY OF ABUNDANCE AND BIOMASS OF CASPIAN SEA MACROBENTHOS IN COASTAL WATERS OF MAZANDARAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • S. Kosari
  • Gh. Vosoghi
  • M. Farabi
  • A. Soleimani rodi
چکیده [English]

Caspian Sea macrobenthos was surveyed every two months from December 2007 to October 2008, in the west, east and central parts of Mazandaran province waters. Each area was sampled with 3 replicates at 2 depths of 5 and 10m by Van Veen grab. Five different classes were recognized, including Polychaeta (52.7%), Oligochaeta (27.8%), Bivalvia (12%), Crustacea (7.5%) and Insecta (0.07%). Total mean (±SD) abundance and biomass were 2727±1303 individuallm2 and 88.9±22.93, respectively. The Polychaeta demonstrated the highest abundance and Bivalvia had the highest biomass. The highest abundance of macrobenthos was found in eastern and the highest biomass in western coasts of Mazandaran. In August 2008, macrobenthos abundance showed higher values. In October, remarkable difference was observed between the abundance of Polychaeta and other macrobenthos organisms. According to Kruskal-Wallis test, abundance and biomass of the entire macrobenthosclasses except Insecta, showeda significant difference between sampling months (P<0.05). Macrobenthos biomass had no significant difference among the three areas whereas abundance demonstrated a significant difference within these areas (P< 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macrobenthos
  • Abundance
  • biomass
  • Caspian Sea
  • Iran