مقایسه شاخص های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذای میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) در منطقه تیاب استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 صنعت تکثیر و پرورش میگو در ایران از قدمت زیادی برخوردار نیست. با شروع و توسعه صنعت تکثیر و پرورش میگو در ایران، میگوی سفید هندی Fenneropenaeus indicus، بعنوان تنها گونه میگوی آب شور مناسب پرورش در آبهای جنوبی و شمال کشور معرفی گردیده است که در حال حاضر نیز بصورت تجاری در مزارع به روش نیمه متراکم پرورش داده می شود. توسعه روز افزون این صنعت در کشور از یک سو و محدود بودن ذخایر میگوی سفید هندی از سوی دیگر، برای دسترسی به افزایش تولید، بهره برداری پایدار از منابع و جلوگیری از اثرات زیان بار پرورش تک گونه ای و از بین رفتن سرمایه گذاری کلان این صنعت، بکارگیری گونه های بومی تجاری قابل پرورش را ملموس تر می کند. این تحقیق در راستای برخی از شاخص های رشد میگوی موزی با میگوی سفید هندی انجام گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARISON OF GROWTH INDICES, SURVIVAL AND TOTAL PRODUCTION OF FENNEROPENAEUS MERGUIENSIS AND FENNEROPENAEUS INDICES IN HORMOZGAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • E. Tazikeh
  • Gh. Zarshenas
  • M. Yahyavi
  • M. Sajjadi
چکیده [English]

The aim of the project was to assess production per hectare and other growth indices of Fenneropenaeus merguiensis and F. indicus in Zarabzy farm in earthen ponds of Tiab area, Hormozgan province. We used two treatments, one for each species three replications each. Post larvae of the species were stocked at density 20 ind/m2. Shrimp were fed by imported pellet on the basis of standard feeding table. In order to obtain the growth rate and calculate daily feeding status, the shrimp were biometrically assessed twice a month. We also measured physic-chemical factors of water including pH, temperature, dissolved oxygen and salinity twice a day. The recorded mean results of survival rate in treatment 1 and 2 were 10% and 64%, respectively. Final product and mean body weight in treatment 1 and 2 were 337.5 and 1526Kg/ha and 16.97 and 11.44g, respectively. The result of final product, survival rate and F.C.R. were above standards. The result of physico-chemical tests showed the parameters were higher than standard which had negative impact on production in both treatments. The results showed that propagation of F. merguiensis is feasible and it can be cultured provided that the suitable food is made available. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production
  • Fenneropenaeus merguiensis
  • FENNEROPENAEUS INDICUS
  • TIAB
  • Hormozgan province
  • Iran