تعیین مقادیر فلزات سنگین (Cd ،Pb ،Cu ،Zn) در رسوبات بخش جنوب غربی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 غلظت فلزات سنگین (Cd ،Pb ،Cu ،Zn) در رسوبات بستر در دو نقطه در ساحل در اعماق 10 و 15 متری در 5 ایستگاه از آستارا ('' 52 و °48 طول شرقی و'' 26 و° 38 عرض شمالی) تا کیاشهر ('' 53 و °49 طول شرقی و '' 27 و° 37 عرض شمالی) در حوضه جنوب غربی دریای خزر (آبهای ایران) در پاییز سال 1380 مورد بررسی قرار گرفت. از روش مخلوط دو اسید HCl+HF جهت هضم نمونه ها استفاده شد و یک نمونه خاک ((Soil-70 بعنوان ماده استاندارد مرجع (CRM) جهت تایید صحت آنالیزهای انجام شده مورد تجزیه قرار گرفت. تجزیه دستگاهی توسط اسپکتروفتومتر جذب اتمی (با سیستم شعله) انجام شد. رسوبات به جهت تعیین نوع ذرات دانه بندی شدند. 
در بررسی حاضر بجز یک نمونه که کادمیم آن 5/4 (میکروگرم بر گرم وزن خشک) گزارش شده است، سایر نتایج کمتر از غلظت حد مجاز کادمیم برای اثرات محدوده پایین Effects Range Low (ERL) براساس دستورالعمل کیفیت رسوبات (Sediment Quality Guidline) از سازمان NOAA آمریکا بوده است. همچنین مس با حداکثر مقدار 55/19 (میکروگرم بر گرم وزن خشک) از حداکثر مجاز (34 میکروگرم بر گرم وزن خشک) تعیین شده بوسیله NOAA پایین تر بود. سرب و روی بترتیب با حداکثر مقادیر 7/25 و 5/54 (میکروگرم بر گرم وزن خشک) از مقادیر حد مجاز (سرب 47 و روی 124) تعیین شده برای این فلزات در ر سوبات پایین تر بودند. از این بررسی ها اینطور بنظر می آید که این ناحیه بطور جدی از نظر مواد آلاینده مورد بررسی (Cd ،Pb ،Cu ،Zn) مورد تهدید قرار ندارد و مقادیر بدست آمده از محلهای نمونه برداری نسبتاً پایین تر از سطحی است که بتواند برای محیط زیست خطری ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HEAVY METAL CONCENTRATIONS (ZN, CU, PB, CD) IN SEDIMENTS OF THE SOUTHWEST CASPIAN SEA BASIN (ASTARA TO KIYASHAHR)

نویسندگان [English]

  • M. Sadeghi rad
  • Gh. Amini ranjbar
  • H. Joshideh
  • A. Arshad
چکیده [English]

Heavy metals Zn, Cu, Pb, Cd concentration in. sediments of the Iranian waters of the Caspian Sea was measured in fall 2001.Samples were collected from transects along the Iranian coastline in five stations lying between Astara (48o52', 38o26') up to Kiyashahr (4953', 37o27'). Metals were extracted from sediments by digesting with hydrofluoric and hydrochloric acid. Metals concentrations were measured using the Atomic Absorption Spectrophotometer. Reliability of results was tested using Soil-7, a certificated reference material (CRM). Sediment samples were-:also collected from each station to determine grain Size.
The results showed that except for Cd concentration which was measured at 4.5
mg g-1 dry weight, other values were lower than the Effects Range Low (ERL) (1.2mg g-1 dry weight) based on the Sediment Quality Guidelines from NOAA, USA for Cd. Also, the highest concentration determined for Cu (19.55mg g-1 dry weight) in this study was lower than the ERL (34mg g g-1 dry weight) value determined by NOAA for Cu. The highest concentrations for Pb and Zn in the present study were 25.7mg g-1 dry weight and 54.5mg g-1 dry weight, respectively that were lower than the ERL values (pb=47mg g-1 dry weight and Zn=124mg g1 dry weight) declared by NOAA for these metals.
It is evident from the present study that heavy metals concentrations in sediments in the study area were lower than Effects Range Low values for these metals. We conclude that the studied metals are not threatening to the environment at the present time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sediment
  • Heavy metals
  • Caspian Sea
  • Iran