نقش باکتری پسودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescens) در توسعه کشت جلبک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 این تحقیق به منظور تعیین اثر باکتری پسودوموناس فلورسنس (Pseudomonas fluorescens) بر افزایش میزان جلبکهای مورد استفاده در آبزی‌پروری، از قبیل کتوسروس (Chaetoceros)، اسکلتونما (Skeletonema)، تتراسلمیس (Tetraselmis) و کلرلا (Chlorella) به اجرا در آمد. برای این منظور ابتدا باکتری مورد نظر از آب استخرهای مولدین کارگاه تکثیر و پرورش میگوی کلاهی با کمک محیطهای کشت افتراقی و Zobell2216E استخراج، خالص‌سازی و سپس تولید انبوه گردید. جلبکهای مورد نر با محیط کشت کانوی (Conway) تکثیر شده و در مرحله شکوفایی با باکتری فوق در آزمایشات گوناگون در قالب تیمارهای متفاوت و بصورت کشت ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعات صورت گرفته نشان داد که با درصدهای مختلف از باکتری فوق می‌توان بعنوان جایگزین بخشی از محیط کشت جلبک استفاده نمود. نتایج حاصله تاثیر قوی و مثبت باکتری مزبور را بر رشد جلبکهای پرورشی نشان می‌دهد. به گونه‌ای که می‌توان به تنهایی از باکتری پسودوموناس فلورسنس در تکثیر جلبک و به میزان 50 تا 150 میلیگرم در لیتر استفاده نمود. این امر یک ره‌آورد جدید در پرورش جلبک تلقی می‌گردد. این باکتری به تنهائی می‌تواند برای جلبکهای کتوسروس و تتراسلمیس بصورت محیط کشت جدید معرفی گردد، در حالیکه برای جلبک اسکلتونما توانایی عملکرد بصورت یک محیط مستقل را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF PSEUDOMONAS FLUORESCENSE BACTERIA IN DEVELOPING OF ALGAE CULTURE

نویسنده [English]

  • M. Hassannia
چکیده [English]

This project was conducted to determine the effect of Pseudomonas fluorescence bacteria on increasing the growth rates of some species of algae namely Chaetoceros Sp., Skeletonema sp., Tetraselmis sp., Chlorella sp. 
In this order, the mentioned bacteria were extracted by separator and Zobell 16E media from prawn broodstock ponds, then purified and mass cultured. The algae selected mass, were cultured in Conway media and then these bacteria were investigated at the blooming phase in the several experiments of various treatments in combined culture method. The results revealed that the mentioned bacteria could apply as a partial substitution body of aglae media and it could be used as a new media in various percentages. The results indicated, the very positive effect of bacteria on cultured algae. Therefore, Pseudomonas fluorescense can be used in algae cultured in 50-150 mglit density as a new method for algae culture. This bacterium Could be a new media for Chaetoceros sp., and Tetraselmis sp., but for Skeletonema sp., other percentages of media should be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacteria
  • PSEUDOMONAS FLUORESCENSE
  • ALGAE CULTURE