بیولوژی تولید مثل ماهی Abudefduf sexfasciatus در خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 بیولوژی تولید مثل ماهی Abudefduf sexfasciatus از خانواده Pomacentridae که از ماهیان تزئینی خلیج فارس است در سال 1377-1376 مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونه‌برداری توسط قلاب انجام گرفت. در این تحقیق ضمن بیومتری و بررسی رابطه طول- وزن، پارامترهای گنادوسوماتیک (GSI)، هپاتوسوماتیک (HIS)، ضریب چاقی (Kf) و همچنین نسبت جنسی و طول LM50 و نیز محدوده تداخل جنسی مشخص گردید. از طرفی گنادهای جنسهای مختلف این ماهی از نظر بافت شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که این ماهی از دسته ماهیهای هرمافرودیت از نوع Protogynous می‌باشد که ابتدا ماده و سپس نر می‌شوند. رشد این ماهی از نوع آلومتریک می‌باشد. پارامتر GSI نشانگر این موضوع است که تخمریزی در فصل بهار و بصورت یکباره انجام می‌گیرد. نسبت جنسی 27/11 (نربه ماده) بوده که با توجه به پیش مادگی این ماهی و تستهای انجام شده، اختلاف معنی‌داری نسبت به حالت نرمال ندارد. بررسیهای بافت‌شناسی گنادها این موضوع را که این ماهی از نوع Protogynous می‌باشد را تائید می‌کند. همچنین محدوده جنسی به میزان 30 میلیمتر در فاصله طولی 125 تا 155 مشخص گردید. در ضمن LM50 ماده 130 تا 140 و در مورد جنس نر 160 تا 170 میلیمتر بدست آمد. طول بلوغ ماده‌ها و نرها بترتیب 105 و 120 میلیمتر تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE REPRODUCTION BIOLOGY OF ABUDEFDUF SEXFASCIATUS IN THE PERSIAN GULF (LARAK ISLAND)

نویسندگان [English]

  • H. Hosseinzadeh
  • I. Sharifpor
  • Sh. Nazemi
چکیده [English]

The reproduction biology of A. sexfasciatus, one of the main and important ornamental fishes in the Persian Gulfwere studied during 1997-98. 
For sampling, Larak island sited on south-eastern of Bandar-Abbas was chosen. The main fishing gear was hook for collecting samples. During this investigation, weight, length (FL & T.L), GSI, HSI, Kf, sex ratio, LM50 and sexual overlap zone were measured or calculated. Also, the histological studies were done on gonads. The results showed that this species is a protogenous hermaphrodite. A. sexfasciatus has an allometric growth and the results of GSI, HSI and Kf indicated that the spawning season occured in spring as a total spawner species. The sex ratio was found M:F=1.00:1.24 without any significant difference. The overlap zone was recongnized 30mm (with a range of 125-155mm). The LM50 was calculated 130-140mm for females and 160-170mm for males. The size at first maturity for females and males were determined 105 and 120mm, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ABUDEFDUF SEXFASCIATUS
  • REPRODUCTION BIOLOGY
  • LARAK ISLAND
  • Persian Gulf
  • Iran