پرورش آرتمیا (نژاد دریاچه اینچه) با تغذیه از جلبک سبز و سبز- آبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 ناپلیوسهای آرتمیای دریاچه اینچه با کشت و تخمه‌گشایی سیست‌های جمع‌آوری شده از ساحل حاصل گردید. این ناپلیوسها در سه تیمار مختلف در سه تکرار با تراکم 20، 40 و 60 عدد در لیتر در ظروف شیشه‌ای با تغذیه از جلبک سبز (Chlorella sp.) و جلبک سبز- آبی (Synechococcus sp.) تا مرحله بلوغ پرورش یافتند. دوره پرورش آرتمیاهای تغذیه شده با جلبک سبز در تیمارهای الف، ب و ج متناسب با تراکم تیمارها، 15، 17 و 20 روز و آرتمیاهای تغذیه شده با جلبک سبز- آبی، 16، 19 و 23 روز به طول انجامید. بررسی رشد و هم‌آوری آرتمیاهای پرورشی هر دو گروه نشان داد که میانگین هم‌آوری آرتمیاها در تیمارهای گروه اول نسبت به تراکم آنها بترتیب 6/83، 8/69 و 5/34 عدد تخم و میانگین طول آنها 4/10، 1/10 و 9 میلیمتر و در گروه دوم میانگین هم‌آوری تیمارها 1/54، 8/36 و 3/19 عدد تخم و میانگین طول آنها 10، 7/9 و 8/8 میلیمتر است. آزمون آماری اختلاف میانگین‌ها از طریق تجزیه واریانس یک طرفه، نشان داد که میانگین طول و هم‌آوری آرتمیا در تیمارهای مختلف با حدود اطمینان 95 درصد دارای اختلاف معنی‌دار است (05/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IN VITRO STUDIES ON GROWTH AND REPRODUCTION OF ARTEMIA IN INCHEH LAKE

نویسندگان [English]

  • N. Makhdomi
  • A. Hosseini
  • I. Sharifpor
چکیده [English]

In this study some cysts of Artemia were collected from Incheh lake in Golestan province and then were incubated to obtain nauplii. 
These hatched nauplii were fed by Chlorella sp., and synechococcus sp., in three different treatments and three replicates with densities of 20, 40 and 60 specimen/lit and were reared up to adult stage. The period of rearing for above mentioned densities of two different algae were 15, 17 and 20 days; and in 16, 19 and, 23 days respectively. 
The average fecundity and mean length of Artemia fed on Chlorella sp. were 83.E 69.8 and 34.5 cysts/individual and 104, 10.1, and 9.1mm length; and for the Artemia fed on Synechococcus sp. were 54.1, 36.8 and 19.3, cysts per individual and 10.0, 9.0 and 8.8mm length, respectively. There were significant difference in growth rate and fecundity among the traetments of each group of Artemia (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia
  • INCHEH LAKE
  • Golestan Province
  • Iran