پروفایل اسیدهای چرب دربرخی ماهیان پرمصرف سواحل جنوبی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر تغییر در رژیم غذایی منجر به مصرف مقادیر بالای اسیدهای چرب اشباع، بلند زنجیره غیراشباع امگا 6و کاهش قابل توجه دریافت اسیدهای چرب بلند زنجیره غیراشباع امگا3 شده است. یکی از بهترین روشهای جذب و دریافت بیشتر PUFAs ω-3، از جمله اسیدهای چرب EPA و DHA و تعدیل تناسب دریافت n6/n3،مصرف بیشتر ماهی است. لذا در این تحقیق هدف بررسی ترکیب اسیدهای چرب در هفت گونه از ماهیان دریایی و پرمصرف خلیج فارس، با ارزشهای اقتصادی متفاوت قرار داده شد.ماهیان بصورت تازه از بازار بندرعباس تهیه و ترکیب اسیدهای چرب از طریق کروماتوگرافی گازی مشخص گردید. نتایج این تخقیق نشان دادماهی کفشکPomadasys  kakkam)) وسنگسر (Pseudorhombus elevates) دارای بالاترین مقادیر اسیدهای چرب n3(41/42% و 35%[M1] ) و کمترین مقادیر اسیدهای چرباشباع به میزان (13/30 و 3/32%) وماهی حلوا سفید (Pampus argennteus) به عنوان یکی از گرانترین ماهیان دریایی جنوب کشور دارایکمترین مقدار اسیدهای چرب مطلوب n3به میزان 72/6%[M2] و بالاترین مقدار اسیدهای چرب اشباع به میزان 42%بوده است. [M1] اندیس درصد در سمت چپ عدد قرار گیرد.
 [M2]اصلاح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fatty acid profiles in some of most common fish species from the southern coasts of Iran

نویسندگان [English]

  • R. Mousavi Nadushan
  • F. Abbasi
چکیده [English]

Changes in diet during the recent years have caused a marked increase in consumption of saturated fatty acids and n-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) with a concomitant decrease in the intake of n-3 PUFAs. Increased fish consumption has been shown to be one of the best way to increase dietary intake of long-chain n-3 PUFAs such as eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid and more balanced n-6:n-3 ratios. Our objective in this research was to characterize fatty acid profile of 7 commonly consumed fish species with different prices, from Persian Gulf. Fishes were collected from local market of Bandar abbas. Fatty acid composition of samples was determined using gas chromatography. This analysis revealed that Pomadasys  kakkam and Pseudorhombus  elevates contained highest concentrations of n-3 PUFA, low saturated fatty acids (42.41%, 35%) and Pampus argennteus, as one of the most expensive among southern marine fishes  contained lowest concentrations of n-3 PUFA, higher saturated fatty acids (6.72% , 42%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acid
  • long chain
  • omega3
  • omega6
  • most common marine