بررسی فعالیت سیتوتوکسیک بخش های هگزانی و دی کلرومتانی عصاره متانولی اسفنج Ircinia mutans بر روی سه رده سلول سرطان انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اسفنج ها به عنوان ابتدائی ترین ارگانیسم های یوکاریوت پرسلولی، جانورانی ساکن چسبیده به بستر و بدون اندام دفاعی مشخصی می باشند، بنابراین برای دفاع از خود در برابر شکارچیان و پاتوژن های موجود در محیط، متابولیت های ثانویه متعددی تولید می کنند. در این تحقیق، اسفنج Ircinia mutans، جمع آوری شده از آبهای جزیره لارک خلیج فارس، به منظور ارزیابی خاصیت سیتوتوکسیک بخش های هگزانی و دی کلرومتانی عصاره ی متانولی اش، مورد بررسی قرار گرفت. بخش های هگزانی و دی کلرومتانی با استفاده از روش استخراج مایع-مایع، از عصاره متانولی به دست آمد و سپس به وسیله آزمون رنگ سنجی MTT، بر روی سه رده سلولی MOLT-4، MCF-7 و HT-29 آزمایش شدند. بخش هگزانی با IC50 به ترتیب برابر با 3/1±53/11، 5/3±64/41 و 5/1±57/14 µg/ml و بخش دی کلرومتانی با IC50 به ترتیب برابر با 8/0±51/12، 2/2±65/26 و9/0±47/7 µg/ml بر روی سه رده سلولی ذکر شده، فعالیت سیتوتوکسیک متوسط تا قوی را بر روی هر سه رده سلولی سرطانی نشان دادند. نتایج همچنین بیانگر آن است که بخش دی کلرومتانی نسبت به بخش هگزانی فعالیت سیتوتوکسیک قوی تری دارد. یافته های این تحقیق پتانسیل بالای اسفنج های خلیج فارس را به عنوان منابع ارزشمند دارای ترکیبات ضد سرطان جدید، نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cytotoxic activity of hexane and dichloromethane parts of methanol extract of Ircinia mutans sponge on three human cancer cell lines

نویسندگان [English]

  • F. Heidary Jamebozorgi
  • M. Yousefzadi
  • O. Firuzi
  • M. Nazemi
  • A. Jassbi
چکیده [English]

Sponges are the most primitive multicellular eukaryotic organisms and sessile without defense organs therefore, they produce different secondary metabolites to protect themselves from predators and pathogens in their environment. This study aims to evaluation of cytotoxic properties of hexane and dichloromethane parts of methanol extract of the sponge (Ircinia mutans), collected from Larak Island. Hexane and dichloromethane parts were extracted by liquid-liquid extraction from methanol extract then tested by MTT colorimetric assay on three cancer cell lines MOLT-4, MCF-7 and HT-29. The hexane part with IC50 value 11.53 ± 1.3, 41.64 ± 3.5 and 14.57 ± 1.5 μg/ml, and the dichloromethane part with IC50 value 12.51 ± 0.8, 26.6 ± 2.2 and 7.47 ± 0.97 μg/ml respectively, on three mentioned cell line showed moderate to strong cytotoxic activity on all three cancer cell lines. The results also indicate that the dichloromethane part has stronger cytotoxic activity than the hexane part. This study's findings showed the potential of Persian Gulf sponges as valuable sources of new anti-cancer compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sponge
  • secondary metabolite
  • cytotoxic activity
  • Persian Gulf