ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گوشت ماهی از جمله تولیدات داخلی است که به لحاظ پروتئین و چربی غیراشباع، اهمیت آن به‎عنوان یک غذای سالم بر کسی پوشیده نیست. با توجه به محدودیت منابع، روش اقتصادی افزایش این محصول، استفاده بهینه از عوامل تولید است. هدف از این پژوهش تخمین تابع تولید و محاسبه بهره­وری عوامل تولید ماهیان گرمابی استان کرمانشاه بود. جامعه آماری در این پژوهش در برگیرنده مزارع فعال پرورشی بود که به روش تمام شماری مطالعه شد. بخشی از داده­های مورد نیاز این تحقیق از آمار رسمی منتشر شده بود و بخش دیگر به­وسیله انجام مصاحبه حضوری با مزرعه­داران و کارشناسان اداره کل شیلات استان کرمانشاه و ازطریق 46 عدد پرسشنامه جمع­آوری گردید. سپس توسط نرم­افزار Eviews و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، به برآورد توابع تولید پرداخته شد و از طریق آزمون برتری مدل، در نهایت تابع تولید Cobb–Douglas انتخاب گردید. نتایج نشان داد که سطح زیرکشت (زمین)، کنسانتره و ذرت، علوفه، آهک، نیروی­کار، تجربه مدیر مزرعه، استفاده از دستگاه­های هواده و شرایط جغرافیایی منطقه بر میزان تولید تأثیر معنی­دار داشته­اند (05/0p<). جمع ضرایب متغیرهای مستقل در تابع تولید برآورد شده حدود 1/1 بود که نشان­دهنده وجود بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس بود. کشش تولیدی سطح زیرکشت بسیار بیشتر از نهاده‎های دیگر بود و نشان داد که بایستی وسعت مزارع را افزایش داد و از اراضی بیشتری برای این فعالیت اقتصادی استفاده کرد. همچنین ضریب نیروی کار 31/0 برآورد گردید که گویای نیاز به استخدام نیروی کار بیشتر، جهت رفتن به سمت بهینه تولید می­باشد. طبق نتایج حاصل از این تحقیق، تحصیلات روی تولید اثر معنی­داری نداشت درحالی­که تجربه دارای تأثیر مثبت و معنی­داری روی تولید بود و این نشان داد که سطح تکنولوژی در این صنعت چندان بالا نیست.همچنین نتایج نشان داد منطقه جغرافیایی و استفاده از دستگاه­های هواده روی تولید ماهیان گرمابی اثر معناداری داشتند. لذا براین اساس، مزارع مورد بررسی به سه گروه تقسیم گردید و میانگین بهره­وری­های متوسط، نهایی و کل عوامل تولید، برای هرکدام از گروه­ها محاسبه و با یکدیگر مقایسه گردید. به طوری که فقط در تعداد اندکی از مزارعِ مربوط به یکی از گروه­ها معیار VMPxi / Pxi برای متغیرهای توضیحی برابر واحد بود و در دو گروه دیگر برای هیچکدام از متغیرها معیار مذکور برابر واحد نبود. این بدان معنی است که از نهاده­ها به طور کاملاً کارا استفاده نشده است، بنابراین به نظر می­رسد به منظور بهبود کارایی در مصرف نهاده­ها، پرورش­دهندگان ماهی با استفاده از اصل جایگزینی نهاده­ها، می­توانند به سود بالاتری دست یابند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of productivity of warm water fish production factors in Kermanshah province farms

نویسندگان [English]

  • A. Najafi
  • S. Delangizan
  • M. Almasi
  • K. Gharra
چکیده [English]

Fish is one of the domestic products that is unmatched in terms of protein and unsaturated fat, and its importance as a healthy food is known to all. Keeping in mind, resource scarcity, economic method of increasing this product is the optimum use of the factors of production. The aim of this research was to estimate production function and calculation of productivity of warm water fish production factors in Kermanshah province. The statistical population in this reaserch were all of active, fish farms which were studied in full details. A part of required data of this research was collected from official statistic books of government and another part from interview with farmers and experts of fishery department of Kermanshah through distribution of 46 questionnaires. The production function has been estimated with help of Eviews and with OLS approach and through priority model of Cobb-Douglas was finally selected. Result showed that area under cultivation (land), concentrate and maize, fodder, lime stone, labour, experience of manager of the farm, use of air purifier machine and geographical condition of the region had significant effect on production (p<0.05). Total coefficient of independent variable in estimated production function was approximately 1.1 which was an indication of increasing return to scale. Elasticity of production of area under cultivation was more than other inputs which indicated that the area under cultivation must expand and more area go under cultivation of this product. In addition coefficient of labour was estimated 0.31 which indicated more employment of labour force must be done in order to approach towards optimum product. According to obtained results of this research, education did not have a significant effect on production, while experience had a positive and significant effect on it and this showed that the level of technology in this industry was not so high. The finding also showed that geographical region and use of air purifier had a significant effect on the production of warm water fish. Therefore on this base the farms under review were divided into three categories and the average productivity, marginal productivity and total factors productivity were calculated for each one of these categories. Just in small number of farms, related to one of the categories the measure of VMPxi / Pxi for descriptive variable was equal to 1 and for other two categories this measure was not equal to one. Which means that the inputs were underemployed? Therefor it seems in order to improve efficiency in input consumption, the fish farm owner can attain maximum profit by using substitution principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Function
  • Productivity
  • Aquaculture
  • Warm Water Fish
  • Kermanshah Province