بررسی فراوانی و شدت آلودگی های انگلی اردک ماهی ( Esox lucius) تالاب انزلی و ارزیابی تاثیر آنها بر شاخص های بیومتریک ماهی میزبان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آلودگی های انگلی اردک ماهی (Esox lucius) تالاب انزلی و تاثیر آنها روی شاخص های بیومتریک ماهی میزبان مورد ارزیابی قرار گرفت.در مجموع، 4338 عدد انگل از 11 گونه مختلف شامل: Ichthyophthirius mutifiliis (88/21 درصد) ؛ Trichodina sp.(59/8 درصد)؛ Henneguya sp. (78/0درصد)؛ Tetraonchus monenteron (94/60 درصد)؛ Diplostomum spathaceum (44/23 درصد)؛ Rhipidocotyle illense (37/9 درصد)؛ Posthodiplostomum cuticola  (78/0 درصد) ؛Raphidascaris acus (41/41 درصد) ؛ Rhabdochona helichi (59/8 درصد)؛ Eustrongylides excisus (34/2 درصد) و Lernea cyprinacea (13/3 درصد) شناسایی شدند. آلودگی اردک ماهی به گونه P. cuticola برای اولین بار از تالاب انزلی گزارش می شود. با افزایش طول کل، میانگین وزن ماهیان آلوده از 26/54±12/94 گرم به 472/39±68/38 گرم ، فاکتور وضعیت(K) ، از 0/64±0/11 به 0/66±0/06 و شاخص گنادوسوماتیک (GSR) ، از 0/15±0/55 به 0/75±1/88 رسید. ضریب رشد لحظه ای  (G)در گروه سنی +1 به +0 سال ماهیان سالم از بیشترین رشد (617/0) برخوردار بود. در ماهیان آلوده، ضریب رشد لحظه ای دارای نوساناتی در گروههای مختلف سنی بوده ، ازطرفی گروه سنی +3 به +2 سال دارای ضریب رشد لحظه ای بیشتری (773/0) نسبت به سایر گروهها بود. بین فراوانی آلودگی با برخی شاخص های بیومتریک در ماهیان آلوده اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (05/0 p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence and intensity of parasites in pike (Esox lucius) from Anzali Wetland and evaluation of their impacts on biometric characticties in host fish

نویسندگان [English]

  • S.F. Mirhasheminassab
  • F. Firoozbakhsh
  • M. Sattari
  • M. Ghasemi
چکیده [English]

Parasite communities of pike (Esox lucius L. 1758) were calculated  in  Anzali Wetland along with evaluating  their impacts on biometric characticties of the fish host. A total of 4338 parasites from 11 diferent species were identified including: Ichthyophthirius mutifiliis (21.88%); Trichodina sp. (8.59%); Henneguya sp. (0.78%); Tetraonchus monenteron (60.94%); Diplostomum spathaceum (23.44%); Rhipidocotyle illense (9.37%);  Posthodiplostomum cuticola (0.78%);  Raphidascaris acus (41.41%); Rhabdochona helichi (8.59%); Eustrongylides excisus (2.34%) and Lernea cyprinacea (3.13%). The occurrence of  P.cuticola in E. lucius is  reported for the first time from Anzali Wetland. By increasing total length, the average weight of the infected fish raised from 26.54 ± 12.94 g to 472.39 ± 68.38 g, the condition factor (K) from 0.64 ± 0.11 to 0.66 ± 0.06 and the gonadosomatic index (GSR) from 0.15±0.55 to 0.75±1.88. In healthy fish, the instantaneous growth rate (G) in the age groups of 1+ to 0+ years old was higher (0.617) than in the other groups, while in infected fish, the instantaneous growth factor had fluctuations in different age groups. On the other hand, the age groups of 3+ to 2+ years old had the highest growth rate (0.773). There were significant differences between the prevalence of parasites and some biometric characticties in infected fish (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzali Wetland
  • Parasitic infections
  • Fish
  • Esox lucius
  • Biometric characticties