بررسی مقالات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس بر اساس شاخص‌های کمّی و کیفی علم‌سنجی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، مقالات نمایه شده اعضای هیات علمی و پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بر اساس شاخص‌های کمّی و کیفی علم‌سنجی در پایگاه اطلاعاتی آی اس آی وب آو ساینس بررسی شده است. به منظور انجام پژوهش از روش‌های علم‌سنجی و تحلیل استنادی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که از ابتدا تا پایان سال 2015، 498 مقاله که نویسنده مسئول یا نویسنده همکار آن به موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور وابسته است، در این پایگاه اطلاعاتی نمایه شده است. 189 مقاله (95/37 درصد) در نشریه Iranian Journal of Fisheries Sciences منتشر شده است. میانگین کل استناد به هر مقاله 39/6 و میانگین استناد به هر مقاله بدون احتساب خوداستنادی 71/5، شاخص فوریت 147/0، میانگین ضریب تاثیر 804/0 و شاخص هرش 26 بوده است. میزان خوداستنادی حدود 11 درصد بوده است. بیشترین مقالات در حوزه موضوعی زیست‌شناسی آب‌های شیرین و شور با 364 مقاله است. در مجموع، هزینه پژوهش 57/40 درصد از مقالات توسط سازمان‌های داخلی و خارجی تامین شده است. که از این میزان، 73/31 درصد سهم سازمان‌های داخلی و حدود 84/8 درصد سهم سازمان‌های خارجی بوده است. پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بیشترین هم‌تالیفی و همکاری بین‌المللی را به ترتیب با همتایان خود در کشورهای مالزی، آمریکا، و کره جنوبی مقاله داشته‌اند. از 20 مقاله پُراستناد فقط نویسنده مسئول/اوّل 6 مقاله از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بوده است. اعضای هیات علمی و پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تعداد نسبتاً قابل توجهی از مقالات خود را در نشریه نشریه انگلیسی موسسه شیلات منتشر می‌کنند. این امر باعث بروز 2 پیامد متفاوت و متضاد شده است. از یک سو، باعث شده تا وضعیت مقالات از نظر کمیت و تعداد مقاله افزایش و رشد یابد؛ ولی از سوی دیگر، باعث کاهش وضعیت کیفی مقالات، از جمله: میانگین استناد به هر مقاله، میانگین شاخص فوریت، و میانگین ضریب تاثیر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iranian Fisheries Research Institute’s papers in Web of Science Database based on quantitative and qualitative scientometric indicators

نویسندگان [English]

  • A. Yousefi
  • M. Touraji
  • A. Zare
چکیده [English]

In this research, indexed articles of faculty members and researchers of the Iranian Fisheries Research Institute (IFRI) based on qualitative and quantitative scientometric indicators in Web of Science database were investigated. Scientometric and citation analysis methods have been used to conduct the research. Findings indicated that 498 authored and co-authored articles indexed in this database from the beginning to 2015. 198 articles (37.95%) published in the Iranian Journal of Fisheries Sciences. Totally, average citation per paper 6.39, average citation per paper excluding self-citation 5-71, immediacy index 0.147, mean of impact factor 0.804 and H-index were 26. Self-citation rate was about 11%. The most articles categorized in the field of Marine freshwater biology (364). In total, the costs of 40.57% of articles are provided by national and international organizations. Of this amount, 31.73% belong to domestic organizations and 8.84% belong to foreign organization.  The researchers of the IFRI had the most international collaboration and co-authorship with their counterparts from Malaysia (64 articles), USA (27 articles) and South Korea (15 articles) respectively. Among the 20 most cited papers, only 6 authored by the researchers of IFRI as first/coressponding author. The great number of the faculty members and researchers of IFRI has been published in Iranian Journal of Fisheries Sciences. This leads to two outcomes is contradictory. On the one hand, led to the publication status and number of articles increased in terms of quantity grow; But, on the other hand, reduces the quality status of articles, including average citation per paper, the mean of immediacy index, and the mean of impact factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Fisheries Research Institute
  • Citation analysis
  • Web of Science
  • Articles
  • Scientometrics