اثرات مکمل غذایی‌ پودر ریزجلبک نانوکلروپسیس (Nannochloropsis oculata) بر برخی شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انگشت قد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر ریزجلبک نانوکلروپسیس تعداد 120 قطعه بچه ماهی قزل‌الای رنگین‌کمان در یک طرح آزمایشی تصادفی تکرار دار، بین 12 آکواریوم 40 لیتری تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی با مقادیر صفر (شاهد)، 5/7 (تیمار 1)، 15 (تیمار 2) و 5/22 (تیمار 3) گرم ریزجلبک در کیلوگرم خوراک برای مدت 3 ماه تغذیه شدند. پس از پایان دوره، برخی فراسنجه‌های خونی (شامل تعداد گلبول‌های سفید، تعداد گلبول‌های قرمز، هماتوکریت، حجم متوسط گلبولی، هموگلوبین و غلظت متوسط هموگلوبین گلبول‌های قرمز)، چربی سرم خون و آنزیم‌های کبدی اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد تعداد گلبول‌های سفید در تیمارهای مختلف تغییرات معنی‌داری نداشت (05/0<p)، درحالی‌که بیشترین تعداد گلبول‌های قرمز و هماتوکریت در تیمار 2 مشاهده شد (05/0>p). همچنین، بیشترین و کمترین مقدار کلسترول سرم خون به ترتیب در تیمار شاهد (47/1±3/279 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر) و تیمار 2 (47/1±3/173 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر) ثبت شد (05/0>p). نتایج نشان داد که با افزایش سطوح ریزجلبک تا 15 گرم در کیلوگرم غذا آنزیم‌های کبدی شامل الانین آمینو ترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلکالین فسفاتاز نسبت به سایر تیمارها به طور معنی‌داری کاهش پیدا می‌کنند (05/0>p). بیشترین مقدار لیپوپروتئین با چگالی کم در تیمار شاهد (75/0±68 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر) و کمترین آن در سرم خون ماهیان تیمار 2 (72/0±20/25 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر) مشاهده شد (05/0>p). بنابراین افزایش ریزجلبک نانوکلروپسیس تا 15 گرم در کیلوگرم در خوراک احتمالاً سبب بهبود شاخص‌های خونی و عملکرد کبد ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary supplementation of Nannochloropsis oculata powder on some hematological indices of rainbow trout fingerling

نویسندگان [English]

  • M. Naraghi
  • M. Shamsaie Mehrgan
  • H. Rajabi Islami
  • S.P. Hosseini Shekarabi
چکیده [English]

This study was designed to evaluate the effect of Nannochloropsis oculata microalgae supplementation on 120 rainbow trout fingerling (initial weight of 2±0.3 g). Fish were randomly distributed into four groups and stocked into 12 aquaria (20 liter) in triplicates. Four experimental diets contained 0 (control), 7.5 (T1), 15 (T2), and 22.5 (T3) g of the algae powder per kg of feed for 3 months. Lipid, liver enzymes, and some hematological properties of blood (i.e. WBC, RBC, HCT, MCV, HB, and MCHC) were measured at the end of the trial. Results showed that leucocyte population was not significantly different in all treatments (p>0.05). However, the highest erythrocyte counts and hematocrit index were obtained in T2 (p<0.05). Also, the highest and lowest cholesterol content were recorded in control (279.3±1.47 mg/dl) and T2 (173.3±1.47 mg/dl), respectively (p<0.05). Results indicated that supplemented diet with 15 g algae per kg of feed can significantly reduce the liver enzymes i.e. aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase and alanine aminotransferase (p<0.05). The highest low-density lipoprotein was obtained in control group (68.00±0.75 mg/dl) and the lowest value was observed in T2 (25.200±0.72 mg/dl) (p<0.05). Therefore,dietary supplementation of the fish diet with N. oculata at 15 g/kg of feed probably improved the blood indices and liver function.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Nannochloropsis
  • Blood biochemistry indices
  • Liver enzymes