تعیین رژیم غذایی و فراوانی صدف آنودنت (Anadonta cygnea) در تالاب انزلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     یکی از گونه های آبزی منحصر به فرد و مهم تالاب انزلی، صدف آنودونت با نام علمیAnodonta cygnea  می باشد. این صدف بومی تالاب انزلی و رودخانه های ورودی آن و مهمترین دو کفه ای این سیستم آبی است که در سالیان اخیر به دلایل مختلف جمعیت آن به شدت کاهش یافته است. تالاب انزلی اکوسیستم ویژه ای برای پرورش و رشد انواع آبزیان در حاشیه جنوبی دریای خزر بوده ، از طرفی جایگاه ویژه نرمتنان در ارتباط با استفاده سایر موجودات از آنها و کاربردهای صنعتی طبی و نقش پالایشی آب سبب ضرورت بر انجام بررسی رژیم غذایی صدف آنودنت در تالاب انزلی گردید. از ۱۴ ایستگاه مورد بررسی فقط از ۹ ایستگاه که شامل ایستگاه های ورودی تالاب غرب ، بهمبر ، شیجان ، سوسر روگاه ، آبکنار ، ماهروزه ، کرکان ، سیاه کشیم و در نهایت هندخاله بودند صدف آنودنت صید گردید. بیشترین درصد فراوانی و پراکنش در فصول مختلف به ترتیب متعلق به ایستگاه های ورودی تالاب غرب ، بهمبر ، شیجان و سوسر روگاه و بالاترین میانگین سنی در فصول بهار متعلق به ایستگاه بهمبر (7 ساله ها) ، تابستان مربوط به ایستگاه ماهروزه (۸ ساله ها) ، پائیز متعلق به ایستگاه سوسر روگاه (۷ ساله ها) و در نهایت زمستان مربوط به ایستگاه شیجان (8 ساله ها) تعیین گردید. در بررسی آزمایشگاهی از دستگاه گوارش صدف آنودنت تالاب انزلی از ایستگاه های مختلف شناسایی فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون ها در حد جنس شناسایی شدند. به طور کلی می توان گفت صدف آنودنت در طول سال از شاخه های فیتوپلانکتونی کلروفیتا و باسیلاریوفیتا بیش از سایر شاخه ها تغذیه نموده که بیشترین جنس های فیتوپلانکتونی استفاده شده از شاخه جلبک های سبز Scenedesmus ، Chlorella و Pandorina از شاخه جلبک های دیاتومه Cyclotella ، Cymbella و Navicula بودند. تغذیه از زئوپلانکتون ها به مقدار اندک و آن هم از راسته های ریشه پایان نظیر Arcella و Amoeba ، از مژکداران Ciliata و در نهایت از روتیفرها Brachionus ، Asplanchna و Rotaria شناسایی گردیدند. براساس شناسایی جنس یستر می توان گفت جنس بستر مناسب از نوع ماسه ای با مقداری گل می باشد که دامنه تغییرات سیلت-رس در ایستگاه ها از 2/3±8/80 تا 2/2±64/97 درصد متغیر می باشد. در بررسی رژیم غذایی صدف آنودنت مشخص شد از آنجایی که صدف های فوق از طریق فیلتراسیون اقدام به تغذیه می نمایند (گزینش غیر انتخابی) از اینرو با توجه به سنین مختلف و فراوانی در محیط زندگی در وهله اول (بیش از ۹۰ درصد) شاخه های فیتوپلانکتونی ریز جثه از ابعاد ۵ تا 20 میکرون (شاخه هایی نظیر کلروفیتا ،  باسیلاریوفیتا و سیانوفیتا) و در مرحله بعد (حدود 10 درصد) از زئوپلانکتون های ریز جثه از سایز ۵ تا 30 میکرون (راسته هایی نظیر مژکداران ، ریشه پایان ، روتیفرها  و کلادوسرا و همچنین مواد دیتریتی که در این ابعاد می باشند) را مورد مصرف قرار می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Food dietary Anadonta cygnea in Anzali Wetland

نویسندگان [English]

 • S.M. Salavatian
 • A. Valipour
 • Sh. Jamili
 • S.A. Ghorbani
 • M. Sayad Borami
 • F. Ehteshamei
 • M. Fallahi kapourchali
 • D. Parvaneh mogaddam
 • R. Rufchahi
 • S.A. Amiri sendisi
 • M.R. Ramzani mamodani
 • F. Jamalzad fallah
 • F. Mahisefat
چکیده [English]

     One of the unique and important aquatic species of Anzali wetland, Anadonta cygnea, native Anzali wetland and its rivers, and the most important two-body system of this blue system, has declined sharply in recent years due to various reasons. Is this species is considered to be smuggling and has a special sensitivity to environmental changes (biological pollution assessment).Anzali Wetland is a special ecosystem for the cultivation and development of various types of aquatic animals on the southern of the Caspian Sea. On the other hand, the special position of the mollusks in relation to the use of other creatures from them and the industrial industrial applications and the role of water purification necessitates the study of the Anadonta cygnea diet in the Anzali Wetland. Of the 14 stations surveyed, only 9 stations, including the stations entrance of the West Bank , Bahambar , Shijan , Soussar Rogah , Abkenar , Mahruzha , Karkan , Siakishim, and finally Hindakhale, were caught in the Anodont shell. In the above study, the average length and weight of Anadonta cygnea, regardless of their specific situation, were 8.25 ± 1.17 cm and 58.03 ± 27.53 gr, respectively. The most frequencies and distribution in different seasons belong to the entrance stations of West Wetland, Behmbar, Shijan and Sossar Roogah and the highest average age in the spring seasons belonging to the station of Behambar (7 years old), summer related to Mahrooz station (8 years old) Autumn belonged to the Sossar Roogah (7 year old) sonar station and finally to the Shijan Station (8 years old) winter. In general, it can be said that Anadonta cygnea feed from phytoplankton branches of Chlorophyta and Bacillariophyta more than other branches throughout the year. In an experimental study of the Anzali Wetland anodentic sheath, it can be stated from the different stations that most of the phytoplankton species used from the green algae of Scenedesmus, Chlorella and Pandorina were from the branches of the Diatoma Cyclotella, Cembella and Navicula algae. Nutrition from zooplankton was detected in a small amount, from the Ciliophora of Arcella and Amiibia, from Cilliata, and finally from rotifers Brachionus, Asplachna and Rotaria. Suitable substrate type is sandy with some flowers, with the range of silt-clay changes in stations ranging from 80.8 ± 3.8 to 97.64 ± 2.2 percent. In the study of Anadonta cygnea diet, it was determined that the above Anadonta cygnea are fed by filtration (non-selective selection). Therefore, with regard to different ages and abundance in the living environment, in the first place (more than 90%), branches Microscopic phytoplankton from 5 to 20 micron (branches such as Chlorophyta, Bacillariophyta and Cyanophyta), and in the next step (about 10 percent), microscopic zooplankton from 5 to 30 microns (orders such as Ciliopoda, Rhizopoda, Rotatoria and Cladocera, as well as detritus in these dimensions).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Food dietary
 • Anzali Wetland
 • Abundance
 • Anadonta cygnea