بررسی بیولوژی تکثیر مولدین و تکنیک پرورش لاروهای ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در شرایط اسارات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه بیولوژی تکثیر مولدین و تکنیک پروش لاروهای شانک زردباله در شرایط اسارات بررسی گردید. همچنین مراحل مختلف تکامل تخم و لاروها در یک دوره چهل و دو روزه شرح داده می‌شود. قطر تخم‌های لقاح یافته بین 85/0-77/0 میلی‌متر بود. در دمای 20-19 درجه سانتیگراد تخم‌ها بعد از 32 ساعت تفریخ گردیدند. لاروهای تازه از تخم خارج گردیده دارای میانگین وزنی 6/84 میکرو‌گرم و طول کل 87/1-76/1 میلی‌متر بودند. در پایان دوره چهل و دو روزه پرورش، لاروهای شانک زرد باله به وزن 5170 میکرو‌گرم و طول کل 6/12-1/12 میلی‌متر رسیدند. پر شدن کیسه شنای لاروها از هوا در طول هفته اول به خصوص از روز ششم بعد از تفریخ رخ داد. در این مطالعه لاروها قادر به بلع و هضم روتیفر، ناپلی آرتمیا و خوراک فرموله استفاده شده بودند. در طول دوره پرورش تلفات بالایی حد فاصل بین روزهای بیستم تا سی­ام بعد از تفریخ مشاهده گردید. میانگین بازماندگی لاروها در انتهای این آزمایش 43 درصد بود. تکنیک مناسب بکارگرفته شده جهت تغذیه مولدین و لاروها در این تحقیق منجر شد که تخم‌ریزی مولدین، پرورش و متامورفیسم لاروها به بچه ماهی در شرایط اسارات با موفقیت انجام پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation into reproductive biology and larval rearing technique of Acanthopagrus latus in captivity

نویسندگان [English]

  • B. Sarvi
  • G.h Rafiee
  • J. Ghofleh Marammazi
  • M. Zabayeh Najafabadi
  • S.H. SeyedAlhosseini
چکیده [English]

In this study reproductive biology of broodstock and larval rearing technique of Acanthopagrus latus was investigated. Also, different development stages of egg and larval in a period of 42 days are described. The diameter of fertilized eggs were 0.77-0.85 mm. The eggs hatched in 32 h between 19-21C. Newly hatched out larvae had mean body weight of 84.6 µg and total length of 1.76-1.87 mm. At the end of this study period, yellowfin seabream larval reached to 5170 µg mean body weight and standard length of 12.1-12.6 mm. Gulping the air and swim bladder inflation occurred during first week of larval life, specially as from the sixth day after hatching. In the current study larval were able to ingest and digest rotifer, artemia nauplii and microparticulate diet successfully. High mortality of larvae were observed between days 20 and 30 after hatching. Average survival rate of larval was around %43, when the study finished at day 42 after hatching. The techniques used in this research to deal with yellowfin seabream broodstock and larval were found to be suitable and led to successful spawning and larval's metamorphosis into fry in captive condition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egg
  • Larval
  • yellowfin seabream
  • Development