مقایسه اثرسنجی محلول پرفیش با مالاشیت سبز و فرمالین در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مراحل مختلف تفریخ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش در پاییز و زمستان سال 1395 در مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج وابسته به مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور انجام گرفت. هدف انجام این مطالعه، تعیین کارایی محلول پرفیش در مهار و کاهش تلفات ناشی از آلودگی قارچی تخم‌های ماهی قزل­آلای رنگین کمان در مراحل مختلف انکوباسیون، در مقایسه با مالاشیت سبز و فرمالین بود. به این منظور از تراف­های کالیفرنیایی (ابعادcm70×35×20) با عمق cm20، ارتفاع آب cm10و دبی 4 تا 6 لیتر در دقیقه استفاده گردید. سپس تخم لقاح یافته ماهی قزل­آلای رنگین کمان به تراف­ها به تعداد 700 عدد در هر تراف انتقال یافت. در این بررسی 9 تیمار (پرفیش 15، 37، 75، 150، 300 میلی گرم در لیتر، مالاشیت 2میلی گرم در لیتر ، فرمالین 1000 میکرولیتر در لیتر، شاهد مثبت و منفی) با سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که تیمار مالاشیت سبز، فرمالین و پرفیش 75 میلی­گرم در لیتر به ترتیب با 94/1 ± 38/69، 05/8± 99/64 و 72/4 ± 76/63 دارای بالاترین درصد چشم­زدگی در بین تیمارهای آزمایشی بودند. همچنین میزان تخم­گشایی در تیمار پرفیش 75 میلی­گرم در لیتر با میانگین 6/0 ± 80/95 دارای بیشترین مقدار بود، این در حالی است که این میزان با نتایج بدست آمده از درصد تخم­گشایی تیمارهای پرفیش 37 میلی­گرم در لیتر (18/3±8/80)، شاهد مثبت (8/2 ± 66/90) و منفی (78/1 ± 39/91) دارای اختلاف معنی­دار می باشد. کمترین میزان ناهنجاری (شامل نقص در اسکلت، کیسه زرده و ...) در لاروها نیز در تیمار فرمالین (15/1 ± 33/3) و بیشترین میزان ناهنجاری نیز در تیمار پرفیش 15 میلی­گرم در لیتر (08/2 ± 33/5) مشاهده گردید ولی اختلاف معنی­داری بین تیمارها وجود نداشت. مجموع نتایج حاصل از تحقیق حاضر حاکی از آن است که استفاده از پرفیش 75 میلی­گرم در لیتر دارای مخاطرات و تلفات کمتری در مقایسه با مالاشیت سبز می­باشد و می­تواند به عنوان ترکیب جایگزین مناسب جهت مقابله با آلودگی­های قارچی (ساپرولگنیا) تخم ماهی قزل­آلای رنگین کمان عمل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of perfish solution efficiency with malachite green and formalin on fungal contamination control of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs in incubation stage

نویسندگان [English]

  • S.A. Hosseini
  • S.J. Zorrieh Zahra
  • A. Sepahdari
  • M.M. Sepahdari
  • E. Kazemi
چکیده [English]

This research was conducted in autumn and winter 2016 in Shahid Motahary Coldwater Fishes Genetic and Breeding Research Center. In this study, comparison of Perfish solution efficiency with malachite green and formalin on fungal contamination control of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs in incubation stage was done. For this porpuse the California incubators (20 × 35 × 30 cm) with depth of 20 cm, the height of water on the egg, 10 cm and water flow rate 4 to 6 liters per minute were used.. Then the number of 700 fertilized eggs transported to each incubator tray. In this study, 9 treatments (perfish 15, 37, 75, 150, 300 ppm; malachite 2ppm; formalin 1000ppm; positive control and negative control) were tested with 3 replications. The highest Percentage of Eyed eggs in treatment of green malachite, formalin and perfish 75 ppm were observed respectively with 69.38±1.94, 64.99±8.05 and 63.76±4.72. The highest of hatching rate were observed in treatment of perfish 75 ppm(95.8±.6). Treatments of formalin and perfish 15 were showed the lowest (3.33±1.15) and highest (5.33±2.08) of larva deformity respectively, without the Significant difference among the experimental treatments.
Finally the results showed that the best and more effective dose of Perfish was 75ppm in 30 min. furthermore with involving all aspects Perfish solution is a suitable new compound for the prevention of fungal contamination during the incubation period of Rainbow trout eyed eggs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungal Contamination
  • Rainbow trout
  • Incubation period
  • Perfish