مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیله‌‌های فیل ماهی (Huso huso) دودی طعم‌دهی شده با آب نمک و سس به مدت 30 روز در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر، تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیل ماهی پرورشی ( Huso huso) دودی طعم‌دهی شده با آب نمک و سس به مدت 30 روز در دمای یخچال مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، فیل ماهی پرورشی پس از صید و آماده‌سازی، فیله شد. سپس فیله‌ها در آب نمک‌ اشباع با غلظت 34/6 درصد کلرید سدیم و سس مورد نظر، به مدت یک ساعت غوطه‌ور و به کمک دستگاه دودی‌کن صنعتی به روش گرم، دودی شدند. سپس نمونه‌ها بسته‌بندی و به مدت 30 روز در یخچال نگهداری شدند. نتایج نشان داد که میزان پروتئین در تیمار دودی سس‌گذاری شده (32/32-28/32 درصد) بیشتر از تیمار دودی آب نمک (29/28-84/27 درصد) بود و بین میزان TBA و ‎TVB-N نمونه‌ها تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (‏05/0>p‎‏)، به طوری که بالاترین میزان TBA (03/2 میلی‌گرم مالون الدهید بر 1000 گرم چربی) و ‎TVB-N (9/25 میلی‌گرم ازت بر 100 گرم  نمونه) در پایان دوره نگهداری مربوط به نمونه دودی طعم‌دهی شده با سس گزارش شد. اما بین pH تیمارها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (‏05/0<p‎‏). میزان بار باکتریایی کل و کلی‌فرم در طول دوره منفی ‏گزارش شد، اما رشد کپک، در پایان دوره نگهداری در هر دو نمونه دودی طعم‌دهی شده با آب نمک (8 کلونی بر میلی‌لیتر نمونه) و سس (6 کلونی بر میلی‌لیتر نمونه) مشاهده شد. نتایج ارزیابی حسی حاکی از آن است که هر 2 نمونه در شرایط بسته‌بندی تفاوت چندانی نداشته است. بنابراین، بر اساس ارزیابی‌های حسی و میکروبی، عمر ماندگاری فیله دودی شده به روش گرم و طعم‌دهی شده با آب نمک و سس در بسته‌بندی‌های معمولی 20 روز تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of physicochemical, microbial and sensory properties of Huso huso fillets smoked and flavored with brine and sauce for 30 days in the refrigerator

نویسندگان [English]

 • B. Latifi
 • M. Ahmadi
 • Y. Etemadian
 • V. Ghaemi
 • S.J. Abolghasemi
 • A.R. Shaviklo
چکیده [English]

In the present study, the physicochemical, microbial and sensory changes of Huso huso fillets smoked and flavored with brine and sauce for 30 days in the refrigerator were investigated. For this purpose, H.huso was filleted after harvesting and preparation. The fillets were immersed in saturated brine with a concentration of 6.34% NaCl and the sauce for one hour and smoked by hot smoky machine. Then, the samples were packed and stored for 30 days at refrigerator. The results showed that the percentage of protein in the smoked and flavored with sauce (32.28-32.32%) were higher than the brine treatment (27.84-28.29%), and there was a significant difference between TBA and TVB-N (p<0.05). So that, the highest levels of TBA (2.03 mg of malondialdehyde/1000 g of fat) and TVB-N (25.9 mg of nitrogen/100 g of sample) were reported at the end of the storage period for smoked and flavored with sauce (p<0.05); however, there was no significant difference between pH of treatments (p>0.05). The amount of total bacteria and coliform was negative during the period; but, mold was observed in both samples of smoked and flavored with brine (8 colonies per ml sample) and sauce (6 colonies per ml sample) at the end of storage period. The sensory evaluation results indicate that the both samples were not significantly different in terms of packaging. Therefore, based on sensory and microbiological evaluations, the shelf-life of hot smoked and flavored fillets with brine and sauce was 20 days in usual packages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hot smoking
 • Flavored
 • Fillet
 • Cultured H. huso
 • Shelf life