مقایسه عملکرد حسگرهای برموفنول آبی و برموکروزول سبز در تعیین فساد باکتریایی و شیمیایی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) نگهداری شده در یخچال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش یک حسگر بر پایه فیلم زیستی کیتوزان به همراه حسگرهای برموفنول آبی و برموکروزول سبز بر پایه کاغذ صافی به منظور تعیین کیفیت میکروبی گوشت چرخ شده ماهی کیلکای معمولی نگهداری شده در دمای یخچال استفاده شدند. شاخص بار باکتریایی کل (TVC) در روز صفر برابر با  Log CFU/gr473/3 بود که در انتهای دوره نگهداری به تعداد Log CFU/gr 497/6 تغییر کرد (05/0p<). تعداد باکتری­های سرما دوست (PTC) در ابتدای نگهداری Log CFU/gr 473/1 بود و در طول دوره­ی نگهداری در یخچال روند افزایشی نشان داد و سپس به مقدار  Log CFU/gr516/7 رسید (05/0>p). شاخص بازهای ازته فرار (TVB-N) در ابتدای دوره نگهداری mg N/100g 01/7 بود که در انتهای نگهداری به mg N/100g 348/44 افزایش یافت (05/0>p). pH در طول نگهداری از 105/6 به 827/6 تغییر کرد (05/0>p). میزان همبستگی بین شاخص های میکروبی، شیمیایی و تغییر ارزش رنگ (ΔE) متفاوت بوده و بالاترین نتایج همبستگی در حسگر برموفنول آبی مشاهده شد که همبستگی آن با شاخص­­های باکتری­های سرمادوست، بار باکتریایی کل، کل بازهای ازته فرار و pH به ترتیب 941/0، 989/0، 912/0 و 779/0 بود (p<0.05). بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که همزمان با تغییرات میکروبی و شیمیایی درون بسته گوشت چرخ شده ماهی، حسگرها شروع به تغییر رنگ کرده و کاهش کیفیت را بصورت تغییر رنگ نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the performance of bromophenol blue and bromocresol green sensors in determining the microbial spoilage of (Clupeonella cultriventris caspia) stored in the refrigerator

نویسندگان [English]

  • Sh. Naghdi
  • M. Rezaei
  • N. Bahramifar
چکیده [English]

In this study, a sensor based on chitosan biofilm with bromophenol blue and bromocresol green sensors based on filter paper were used to determine the bacterial quality of common Kilka fish mince in refrigerated temperature. The total viable bacterial count (TVCs) on day zero was 3.473 log CFU / gr, which at the end of the storage period was changed to 6.497 log CFU / gr (p <0.05). The psychrotrophic bacterial counts (PTCs) at the beginning storage time was a 1.473 log CFU / gr and increased during the refrigerated storage time and achieved to 7.516 log CFU / gr (p <0.05). Total volatile basic nitrogen (TVB-N) at the beginning of the storage period was 7.01mg N/100g, which increased to 44.348 mg N/100g at the end of the storage (p <0.05). The pH during storage time changed from 6.105 to 6.827 (p <0.05). The correlation among microbial, chemical and color change values (ΔE) was different, and the highest correlation was observed in bromophenol blue indicator, which correlates with TVCs, The PTCs, TVB-N and pH were 0.941, 0.989, 0.912 and 0.779, respectively (p <0.05). Based on the results of this study, it was found which bacterial and chemical changes spoilage in the minced fish package was simultaneous with the sensors color change and they show a quality decrease as form color change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensor freshness
  • chitosan
  • bacterial spoilage
  • Chemical spoilage
  • mince fish