تأثیر سطوح مختلف شوری و منابع کربن در سیستم تولید توده زیستی (Biofloc)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

      مواد آلی کربن‏دار و میزان شوری از فاکتورهای کلیدی در سیستم بدون تعویض آب با تولید توده زیستی هستند. در مطالعه حاضر تولید توده زیستی تحت تأثیر سطوح مختلف شوری در سه سطح (10، 21 و 32 ppt) و منابع کربن (ملاس و آرد گندم) در سیستم بدون تعویض آب مطالعه شد. آزمایش در مرکز تکثیر و پرورش آبزیان، بندر کلاهی، میناب، هرمزگان به مدت چهار هفته در ظروف فایبرگلاس 300 لیتری انجام گردید. کمترین میزان اکسیژن محلول (68/5 میلی­گرم در لیتر)، آمونیاک (29/0 میلی­گرم در لیتر) و بیشترین میزان نیترات (68/12 میلی­گرم در لیتر) در تیمار ملاس با شوری  ppt32 به دست آمد. تفاوت معنی­داری در برخی از مقادیر پارامترهای کیفی آب شامل اکسیژن محلول، pH، آمونیاک و نیترات بین تیمارهای مختلف مشاهده شد (05/0>p). آنالیز ترکیبات بیوشیمیایی توده زیستی کاهش در میزان پروتئین و افزایش در میزان خاکستر با افزایش شوری نشان داد. میزان چربی در توده­های زیستی ملاس کمتر از توده­های زیستی آرد گندم بود و اختلاف معنی­داری داشت (05/0>p). نتایج تحقیق نشان داد که نوع منبع کربن و میزان شوری بر پارامترهای کیفی آب و ارزش غذایی توده­های زیستی در سیستم بدون تعویض آب تاثیر می‏گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different salinity levels and carbon sources in biofloc production system

نویسنده [English]

  • M.H. Khanjani
چکیده [English]

      Carbonaceous organic matter and water salinity are the key factors in zero water exchange system with biofloc production. In thepresent study, production of biofloc in different water salinities and carbon sources was investigated in zero water exchange system. For this purpose, three levels of salinity (10, 21 and 32 ppt) and two types of carbon source (molasses and wheat flour)were considered in zero water exchange system. The experiment was conducted in tanks with water volume of 300L for 4 weeks in propagation and cultivation aquatics center located in Bandar Kolahi, Minab, Hormozgan province. Minimum dissolved oxygen (5.68 mg/l) and NH3 (0.29 mg/l) and maximum NO3 (12.68 mg/l) obtained in the tanks with molasses, as carbon source, and 32ppt water salinity. Some of water phsicochemical parameters including dissolved oxygen, pH, NH3 and NO3 were measured regularly and significant differences were observed among the different treatments (p<0.05). The analysis of the biochemical composition of the bioflocs showed a decrease in protein and an increase in ash content along with increase in water salinity. Lipid content in molass biofloc was significantly lower than the wheat flour biofloc (p<0.05). The results showed that type of carbon source and value of salinity would be effective on water quality parameters and nutrition value of bioflocs in zero water exchange system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofloc
  • carbon sources
  • Salinity
  • Zero water exchange system