سن، رشد و مقدار زی‌توده ماهی سفید (Rutilus frisii, Kamensky., 1901) در آب‌های ایرانی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به‌منظور تعیین ترکیب طولی، سنی، محاسبه پارامترهای رشد و مرگ‌و‌میر و محاسبه مقدار زی‌توده ماهی سفید در آب‌های ایرانی دریای خزر طی سال بهره‌برداری 97ـ1396 انجام شد. داده‌های زیست‌سنجی این مطالعه از ترکیب صید شرکت‌های تعاونی صیادی پره در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان گردآوری گردید. میانگین (± انحراف معیار) طول چنگالی و وزن کل ماهی سفید به‌ترتیب 9/6±4/37 سانتی‌متر و 4/418±8/729 گرم محاسبه شد. دامنه سنی ماهیان سفید 2 تا 11 ساله بوده و بیش از 4/73 درصد از ترکیب سنی را ماهیان 3 تا 4 ساله با میانگین (± انحراف معیار) طول چنگالی به‌ترتیب 8/5±8/33 و 2/6±0/39 سانتی‌متر دارا بودند. ضریب همبستگی طول چنگالی و وزن کل 96/0 و مقادیر a و b به‌ترتیب 012/0 و 99/2 محاسبه شد. مقدار ضریب رشد سالانه (K)، طول بی‌نهایت (∞L) و سن در طول صفر (t0) به‌ترتیب 21/0 بر سال، 4/61 سانتی‌متر و 54/0- سال و پارامترهای مرگ‌و‌میر کل (Z)، طبیعی (M) و صیادی (F) به‌ترتیب 76/0، 38/0 و 38/0 محاسبه شد. مقدار زی‌توده ماهی سفید حدود 7/27437 تن محاسبه و برآورد گردید. علیرغم افزایش تولید و رهاسازی بچه ماهیان سفید در سال‌های اخیر، مقدار زی‌توده این گونه در آب‌های ایرانی دریای خزر روندی کاهشی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Age, growth and biomass of the Kutum (Rutilus frisii, Kamensky., 1901) in Iranian waters of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Gh. Daryanabard
  • H. Fazli
  • S.A. Taghavi Motlagh
  • Gh. Bandani
  • A. Poorgholami Moghadam
چکیده [English]

This study was conducted to determination length and age composition, growth and mortality parameters and estimate biomass of Kutum in the Iranian coastal waters of the Caspian Sea from 2017 to 2018. The biometrics data were collected from the fishing cooperatives in the Guilan, Mazandaran and Golestan provinces. The mean (± SD) of fork length and total weight were obtained 37.4±6.9 cm and 729.8±418.4 gr respectively. The range of age was from 2 to 11 year and fish with 3 to 4 years comprised up to 73.4 percent. The mean (± SD) of fork length for 3 and 4 age groups were 33.8±5.8 and 39.0±6.2 cm respectively. In length – weight relationship a, b and r2 were calculated 0.012, 2.99 and 0.96. K value, L∞ and t0 were calculated 0.21 (/year), 61.4 cm and
-0.54 respectively. Mortality parameters such as Z, M and F were calculated 0.76, 0.36 and 0.36 respectively. The biomass of kutum estimated 27437.7 tons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KUTUM
  • Growth and mortality Parameters
  • biomass
  • Caspian Sea