بررسی اثرات پرورش میگو بر ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی در خور تیاب، هرمزگان، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی کیفی رسوبات از نظر آلودگی، نمونه‌برداری در حوضه آب‎های تیاب بصورت فصلی به مدت یک سال از پاییز 94 لغایت  تابستان 95 در چهار ایستگاه شامل ایستگاه اول در دهانه خور تیاب جنوبی، ایستگاه دوم بین تیاب جنوبی و شمالی متمایل به تیاب جنوبی، ایستگاه سوم واقع در شاخه فرعی کانال آبدهی وایستگاه چهارم درانتهای خور صورت گرفت. در طول این بررسی از مجموع 48 بار عملیات نمونه برداری تعداد 32025 فرد بنتوز و میانگین 661±696 فرد در متر مربع متعلق به 88 گونه شناسایی و شمارش شدند. بررسی مکانی تراکم ماکروبنتوزها که در چهار ایستگاه انجام شد نشان داد که ایستگاه چهار واقع در شاخه آبدهی خور با میانگین 1467 فرد در متر مربع دارای بیشترین تراکم و پس از آن ایستگاه سه واقع در شاخه فرعی کانال آبدهی، ایستگاه یک واقع در بین تیاب شمالی و تیاب جنوبی و ایستگاه دو، متمایل به تیاب جنوبی به ترتیب با تعداد 652، 393 و 223 فرد در متر مربع در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بررسی شاخص‌ منحنی فراوانی-وزن (ABC) نشان داد که منحنی فراوانی در این شاخص در هر چهار ایستگاه در بالای منحنی وزن قرار دارد و شاخص w-Statistic  نیز با مقدار 33/4- در ایستگاه دو دارای کمترین مقدار است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اگر چه در ایستگاه‌های دور از استخرهای پرورش میگو وضعیت تنوع به مراتب بیشتر از ایستگاه‌های نزدیک به پرورش میگو است ولی مقادیر مربوط به تنوع زیستی نشان می‌دهد که تمام مناطق تحت تاثیر پساب‌های حاصل از استخرهای پرورش میگو هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating on the effects of shrimp Culturing on the structure of Macro-invertebrates Community in Tibab, Hormozgan, Iran

نویسندگان [English]

  • K. Ejlali Khanghah
  • Sh. Rashidi
  • Gh. Akbarzadeh
  • S. Behzadi
چکیده [English]

In order to qualitative evaluation of the sediment samples, the samples were seasonally taken in the Tiab basin for one year from autumn 1994 to summer 1995. Four stations were considered to be sampled that the first was between the south and north Tibet, the second station is located to the south Tiab and the third station located at the subbranch of the canal and the station 4 at the branch of estuary. Two ecological indicators based on macrobenthos community were used to calculate ABC and w-statistic indices. Spatial distribution of macrobenthos density at four stations showed that station 4 with an average of 1467 individual per square meters had the highest density, followed by station 3, 1 and 2, respectively, with 652, 393 and 223 individual per square meters in ranking are next. Amount of weight-based indices showed that the frequency curve in the ABC index is located on the top of the weight curve at all four stations and the w-statistic index with the lowest value is -0.433 at station 2. the results of this study showed that, although at stations far from shrimp breeding grounds, the diversity is more than those are close to shrimp farms, but biodiversity figures indicate that all areas are affected by effluent from shrimp pools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macrobenthos
  • Ecological Index
  • TIAB
  • Impact
  • Shrimp