تاثیر استفاده برخی از عصارهای گیاهی بر رشد و تغذیه، آنزیم‌های گوارشی و پارامترهای ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تاثیر عصاره­های کونوکارپوس (Conocarpus erectus L.)، پالونیا (Paulowniafortunei) و مخلوط آنها (%50 کونوکارپوس+ %50 پالونیا) بر کارایی رشد و تغذیه، فعالیت آنزیم­های گوارشی و ایمنی غیر اختصاصی ماهی قزل­آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد مطالعه قرار گرفت. ماهیان به 4 گروه تغذیه­ای با رژیم غذایی %0 (T1)، %1 عصاره کونوکارپوس (T2)، %1  عصاره پالونیا (T3) و مخلوط آنها (T4) به­مدت 30 روز تقسیم شدند.  180 قطعه ماهی (09/4±57 گرم) بطور تصادفی در 12 آکواریوم 70 لیتری قرار گرفتند که به 3 تیمار و 1 شاهد تقسیم شدند. عملکرد رشد ماهیان در همه تیمارهای تغذیه شده با عصاره­های گیاهی در مقایسه با شاهد افزایش معنی­دار آماری داشت (05/0p<)؛ بیشترین مقدار در تیمار 4 بدست آمد. ضریب تبدیل غذایی (FCR) در تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد بهبود یافت. سطوح آنزیم های گوارشی افزایش معنی­داری در تیمار 3 ماهی تغذیه شده با %1 عصاره پالونیا در مقایسه با سایر تیمارها و شاهد نشان داد. اختلاف معنی­داری بین تیمارهای آزمایشی مختلف و شاهد در سطح پروتئین و آلبومین سرم خون ماهی وجود نداشت (05/0p>) درحالیکه مقادیر گلوکز و هموگلوبین در ماهیان مصرف کننده عصاره گیاهی افزایش معنی­داری آماری داشتند. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از عصارهای کنوکارپوس و پالونیا در جیره ماهی قزل­آلای رنگین­کمان منجر به بهبود رشد، آنزیم­های گوارشی و ایمنی غیر اختصاصی خون ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of some herbal extracts on nutrition and growth performance, digestive enzymes activity and immune parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • M. Khademi Hamidi
  • H. Adineh
  • M. Harsij
  • H. Gholipour Kanani
چکیده [English]

The effects of Conocarpus erectus, Paulownia fortunei extracts and their mixture (50%+50%) on the growth performance, digestive enzymes activity and non-specific immunity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were studied. Fish were divided into 4 four experimental groups fed diets with 0% (T1), 1% of conocarpus extract (T2), 1% of paulownia extracts (T3) and their mixture (T4) for 30 days. One- hundred and eighty fish (57.00± 4.09 g) were randomly stocked in twelve 70-L Aquarium assigned into three treatments and a control group. The growth performance was significantly increased in all herbal extracts fed fish compared to the control (P < 0.05); the highest value was obtained by treatment 4. The food conversion ratio (FCR) was improved in all experimental treatments compared to control. The digestive enzymes levels revealed significant increment in fish fed 1% Paulownia extract (T3) in comparison with the other treatments and control. There were no significant difference in protein and albumin levels of fish blood serum in different experimental treatments and control (P > 0.05). While, glucose and hemoglobin levels were significantly increased in fish fed diets containing plant extract. The results of this experiment showed that the use of conocarpus and paulownia extracts can improve the growth, digestive enzymes and non-specific immunity of the O. mykiss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Plant extracts
  • Growth
  • Digestive enzymes activity
  • Non-specific immunity