مطالعه عوامل خطر ساز درکارگاههای تکثیر و پرورش قزل آلا براساس پارامترهای محیطی آب در رودخانه هراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به تغییرات پارامترهای محیطی کیفیت آب رودخانه هراز به­عنوان عوامل خطرساز مزارع قزل آلا پرداخته­است. تعداد 84 نمونه آب در6 ایستگاه واقع درکارگاه پرورش ماهی قزل­آلا طی هفت ماه در سال­های 97-1396جمع آوری شد. اندازه­گیری پارامترها با روش­های استاندارد تیتراسیون و اسپکتروفتومتری انجام گرفت. طبق نتایج، دامنه تغییرات دمای آب (0/17-0/4 درجه سانتیگراد)، دمای هوا (0/28-0/5 درجه سانتیگراد)، اکسیژن محلول (24/14-36/7 میلی­گرم بر لیتر)، اکسیژن خواهی بیولوژیکی (80/20-20/0 میلی­گرم بر لیتر)، اکسیژن خواهی شیمیایی (40/41-50/3 میلی­گرم بر لیتر)، هدایت الکتریکی (650-345 میکروزیمنس­برسانتیمتر)، کدورت (NTU  81-2)، کل مواد جامد معلق (72/0-01/0 گرم بر لیتر)، pH (15/8-98/6)، فسفرکل/فسفر(15/0-01/0 میلی­گرم بر لیتر)، فسفات (20/0-01/0 میلی­گرم بر لیتر)، آمونیم (313/0-020/0 میلی­گرم بر لیتر)، آمونیاک (36/4-14/0 میکروگرم برلیتر)، نیتریت (21/0-01/0 میلی­گرم بر لیتر)، تعداد کلیفرم مدفوعی (CFU/100ml30000-9) و شاخص کیفیت آب (IRWQISC) (5/98-5/48)  بوده است. نتایج براساس آزمون رگرسیون گام به گام نشان داد که عوامل خطرساز کیفیت آب در رودخانه هراز پارامترهای کلیفرم مدفوعی، فسفات،کدورت و اکسیژن خواهی بیوشیمیایی بوده­است و کلیفرم مدفوعی، ضریب تاثیر (ضریب بتا) بیشتری در مقایسه با سایر پارامترها داشتند (05/0p<). در نتیجه، طبق میانگین ایستگاهی شاخص کیفیت (کمتر از 55)، آب رودخانه هراز برای پرورش ماهی قزل­آلا آلوده و بحرانی است اما برای پرورش ماهی مقاوم و حیات وحش دارای شمارش میکروبی قابل­قبول است. همچنین علاوه بر تغییر فصلی پارامترهای محیطی و میزان بارندگی، نحوه مدیریت کارگاه­ها نیز در حفظ کیفیت آب اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on risk factors in rainbow trout breeding and rearing farms based on water environmental parameters in the Haraz River

نویسندگان [English]

 • H. Nasrollahzadeh Saravi
 • M. Ghiasi
 • R. Safari
 • A. Makhlough
 • A. Nasrollahtabar
 • V. Mohammadzadeh
 • A. Monemi
چکیده [English]

This study was carried out to determine the water environmental parameters as risk factors for rainbow trout breeding and rearing farms in the Haraz River. 84 water samples were collected at 6 stations during seven months in 2017-2018. Water samples were analyzed by standard titration and spectrophotometry. Results showed that the range of water  temperature (4.0-17.0C), weather temperature (5.0-28.0C), dissolved oxygen (7.36-14.24 mg/l), BOD5 (0.20-20.80 mg/l), COD (3.50-41.40 mg/l), electro-conductivity (345-650 µS/cm), turbidity (2-81 NTU), TSS (0.01-0.72 g/l), pH (6.98-8.15), TP/P (0.01-0.15 mg/l), PO43- (0.01-0.20 mg/l), NH4+ (0.02-0.31 mg/l), NH3 (0.14-4.36 µg/l), NO2- (0.01-0.21 mg/l), fecal coliform (9-30000 CFU/100ml) and water quality index (48.5-98.5) were changed. The results of the stepwise regression analysis indicated that the risk factors of water quality in the Haraz River were fecal coliform, phosphate, turbidity, and BOD5 parameters, and fecal coliform had a higher coefficient factor (beta coefficient) than other parameters (p<0.05). As a result, according to the average water index of stations (less than 55), water of the Haraz River is contaminated and critical to breeding and rearing trout, but it has acceptable microbial count for fish farming and wildlife. In addition to seasonal conditions such as environmental conditions and rainfall, the way of pound managing has been effective in maintaining water quality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental parameters
 • Water
 • risk factors
 • Rainbow trout pounds
 • HARAZ RIVER