استخراج و خالص سازی آنزیم تریپسین از روده ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) و محاسبه ی پارامترهای سینتیکی و نیمه عمر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در دهه های اخیر بازیافت و شناسایی آنزیم های گوارشی از ماهی ها توجه زیادی را به خود جلب کرده است و کاربردهای جدیدی نیز برای این آنزیم ها در برخی از صنایع، از قبیل صنعت غذا و صنایع شوینده تعریف شده است. یکی از این آنزیم های استخراج شده تریپسین است که در این پژوهش با استفاده از روش سه مرحله ای استخراج با بافر Tris–HCl 50 میلی مولار (حاوی 10 میلی مولارCaCl2  با pH 5/7)، ترسیب با سولفات آمونیوم60% اشباع و کروماتوگرافی غربالی Sephadex G-75 از روده ماهی سفید استخراج و خالص سازی شد و در نتیجه آن بازده 52% و میزان تخلیص 78/25 برابر (fold) به دست آمد. پارامترهای سینتیکی Vmax و Km با استفاده از معادله ی میکائیلس-منتن برای سوبسترای BAPNA به ترتیب 9958/2 میکرومول بر میلی گرم در دقیقه و 5350/0 میلی مول محاسبه گردید و Kcat نیز S-1 2568/6  بدست آمد. نیمه عمر تریپسین روده ماهی سفید نیز با استفاده از تبدیل نمودار فعالیت آنزیم (بر حسب دقیقه) به نمودار لگاریتم طبیعی و محاسبه شیب آن، برابر با 72/58 دقیقه برای سوبسترای BAPNA محاسبه شد. نتایج نشان داد که تریپسین روده ماهی سفیدبا سهولت و هزینه ی کم قابل جداسازی و خالص سازی است و از لحاظ سینتیکی کارایی بالاتری نسبت به تریپسین تجاری (خوک) دارد و قابلیت استفاده در صنایع غذایی، صنایع شیلات، تهیه محیط کشت میکروبی و همچنین کاربرد درتحقیقات بیوتکنولوژی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction and purification of Trypsin from intestine of Caspian kutum (Rutilus frisii Kutum) and Calculation of its Kinetic parameters and Half Life

نویسندگان [English]

  • Z. Hasebi
  • A. Motamedzadegan
  • R. Madani
  • A. Zamani
چکیده [English]


In recent decades, recovery and identification of digestive enzymes from fish has attracted much attention and new applications for these enzymes have been defined in some industries, such as the food and detergent industries. One of these recovered enzymes is Trypsin, which in this study was extracted and purified from the intestine of Caspian kutum using a three-step extraction method with 50 mM Tris-HCl buffer (containing 10 mM CaCl2 pH 7.5), 60% ammonium sulfate precipitation and Sephadex G-75 gel chromatography. The Result was an enzyme with 52% yield and a purity of 25.78-fold. The kinetic parameters of Vmax and Km for BAPNA substrate were calculated using the Michaelis-Menten equation and were 2.9958 µmol/mg.min and 0.5350 mM respectively and Kcat was 6.2568 S-1. The kutum Trypsin’s half-life was also calculated as 58.72 min for BAPNA substrate using the conversion of the enzyme activity graph (in minutes) to natural logarithmic graph and determining its slope. The results showed that it is easy and economical to extract and purify Trypsin from intestine of Caspian kutum and it is kinetically more effective than commercial Trypsin. It is suitable for use in the food industries, fish processing industry, culture media production as well as application in biotechnology research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KUTUM
  • Trypsin
  • Half-life
  • BAPNA