تاثیر غنی سازی جیره با جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) بر شاخص‌های ایمنی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو اکسید روی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استفاده از محرک­های ایمنی نظیر جلبک­ها در بالا بردن ایمنی نقش اساسی دارد. از طرفی وجود نانوذرات بر وضعیت فیزیولوژیک ماهیان اثر­گذار بوده و باعث کاهش عملکرد ایمنی ماهیان می­شود، از این رو هدف از این تحقیق بررسی تاثیر غنی سازی جیره با جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) بر شاخص­های ایمنی سرم خون ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو اکسید روی بود. تعداد 250 بچه­ماهی کپور معمولی به­مدت 42 روز در چهار گروه، جیره  فاقد جلبک (تیمار 1، شاهد)، غذای حاوی درصدهای مختلف جلبک در جیره شامل 5/0 درصد جلبک (تیمار 2)، غذای حاوی 1 درصد جلبک ( تیمار3) و غذای حاوی 2 درصد جلبک (تیمار 4) تقسیم شدند. سپس به آب مخازن هر کدام از گروه‌ها، 50 درصد غلظت کشنده نانو اکسید روی (5/1 میلی گرم بر لیتر) به­مدت چهارده روز اضافه ‌شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در مجموع تیمارهای آزمایشی بر میزان پروتئین­کل، ایمونوگلوبولین، آلبومین سرم خون تاثیر معنی­داری داشت (05/0P<)، ولی بر شاخص گلوکز سرم خون تاثیر معنی­داری نداشت (05/0P>). هم­چنین تیمارهای آزمایشی بر میزان آسپارتات ترانسامیناز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP) و آلانین ترانسامیناز (ALT) سرم خون ماهی تاثیر معنی­داری داشت (05/0P<)؛ میزان این شاخص­ها در اثر تیمارهای تغذیه شده با جلبک پادینا به­طور معنی­داری افزیش یافت. هم­چنین میزان این شاخص­ها در تیمار در معرض نانو اکسید روی و در تیمارهای ترکیب نانو اکسید روی و جلبک نیز افزایش معنی­داری یافت. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می­توان نتیجه گرفت که به نظر می­رسد جلبک پادینا تا حدی توانسته اثر کاهشی نانو اکسید روی را بر شاخص پروتئین کل و ایمونوگلوبولین سرم خون را بهبود ببخشد که نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary enrichment of Padina algae (Padina astraulis Hauck) on serum immune indices of Common carp Cyprinus carpio in exposure to zinc oxide nanoparticle

نویسندگان [English]

 • S. Ghani
 • S. Maddah
 • S.A. Hedayati
 • F. Kakavand
 • A. Iri
 • H. Sanchooli
 • R. Sheikh Veisi
چکیده [English]

The use of immune stimulants such as algae has a key role in enhancing of immunity. On the other hand, the presence of nanoparticles affects the physiological status of fish and reduces their immune function. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of enrichment of diet with algae on carp serum immune parameters in exposure to zinc oxide. 250 common carp were divided in four groups for 42 days, algae-free (treatment 1, control), food containing 0.5% algae (treatment 2), food containing 1% algae (treatment 3) and food containing 2% algae (treatment 4), then 50% of acute concentration of zinc oxide nanoparticles (1.5 mg/l) was added to each of the groups over a period of fourteen days. The results of this study showed that in general, experimental treatments had a significant effect on serum protein, immunoglobulin and serum albumin levels (P <0.05), but there was no significant effect on serum glucose (P> 0.05). Also, experimental treatments had a significant effect on ASA, ALP and ALT levels (P <0.05). The significantly increased rate of these indices was due to treatments fed with algae. Also, these indices increased significantly in treatment of zinc oxide and also in zinc with algae group. Experimental treatments did not had a significant effect on blood glucose level (P> 0.05). It can be concluded that Padina algae may partially improve the reducing effect of nano-oxide on serum total protein and immunoglobulin levels, which requires further research in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Algae
 • Aquatic
 • Resistance Improvement
 • Metal Nanoparticles